Ändring av byggnadsplan i Öxeryd

Mark- och miljödomstolen beslutade den 11 december att avslå överklagandet av kommunfullmäktiges beslut om ändring av byggnadsplan i Öxeryd.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade i april 2018 att godkänna ändringen av byggnadsplanen och kommunfullmäktige antog ändringen. Swedavia AB valde att överklaga kommunfullmäktiges beslut till mark- och miljödomstolen och vill att ändringen upphävs. Mark- och miljödomstolen beslutade den 11 december att avslå deras överklagan.

Nu inväntar kommunen överklagandetiden av beslutet. Om ingen överklagar mark- och miljödomstolens beslut, vinner ändringen av byggnadsplanen i Öxeryd laga kraft. Om beslutet överklagas kommer överklagandet behandlas av mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om den som överklagar får prövningstillstånd eller inte. Här kan du läsa mer om prövningstillstånd och hur processen vid ett överklagande går till.

Bakgrund

I programmet för Öxeryd från 2011, föreslogs att gällande byggnadsplan LB 33 för området skulle upphävas på grund av flygbuller. I juni 2015 började en ny bullerförordning att gälla vilket gör att nuvarande byggnadsplan LB 33 ligger inom gränsen för riktvärden för bostäder vad gäller flygbuller. Istället för att upphäva byggnadsplanen ändras den för att anpassas efter befintlig bebyggelse. Genom ändringen skyddas också riksintresset för friluftsliv så att den naturmark som redan finns i området bevaras.

Förslaget

Planområdet ligger i Öxeryd, mellan Stora Stamsjön och Öxsjön, på gränsen till Härryda kommun. Förslaget att ändra gällande byggnadsplan innebär att ge befintlig bostadsbebyggelse planstöd genom en utökning av byggrätter samt att även anpassa planen till nuvarande förhållanden avseende ledningar för vatten och avlopp samt vägdragningar. Kommunen har tidigare samrått om förslaget. De ändringar som har gjorts efter samrådet är endast förtydliganden och framgår av samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna. I november 2017 fanns förslaget ute på granskning, då kunde den som ville lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.

Synpunkterna från granskningen samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna finns att läsa i granskningsutlåtande tillsammans med övriga antagandehandlingar längst ner på denna sida.