Aspen Strand

Lerums kommun planerar tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam för ett nytt bostadsområde vid Aspen strand. Området ligger vid sjön Aspen, cirka en kilometer sydväst om Lerums centrum. Kärnan i förslaget ligger i Aspedalen och utgörs av reningsverkstomten strax söder om Alebäcken samt verksamhetsområdet norr om Alebäcken. Området omfattar även Aludden, Aspedalens station och bensinstationen vid Lerum Andersvägen.

Projektet har även en egen hemsida www.aspenstrandlerum.se. Här kan du bland annat läsa om vanliga frågor och svar samt prenumerera på ett nyhetsbrev om projektet direkt till din e-post.

Arkitekttävling Europan

Området Aspedalen-Aspevallen i Lerum har varit en av tävlingstomterna i världens största arkitekttävling, Europan 10. Europan är en återkommande europeisk arkitekttävling för arkitekter under 40 år. Det vinnande förslaget Dérive, av arkitekterna Jesús Mateo och Marco Pusterla, har varit utgångspunkten för det program som under 2012 togs fram för området Aspedalen-Aspevallen. Förslaget och programmet ligger till grund för utformningen av det förslag som nu finns för Aspen strand. Här kan du läsa mer om arkitekttävlingen Europan och Lerums kommuns medverkan.

Förslaget

Förslaget innebär att reningsverket rivs och att det istället byggs cirka 550 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Husen består av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. Området ska vara tillgängligt för alla med en arkitektur som öppnar för och inbjuder till spontana möten och en hållbar livsstil. En ny förskola med fyra till sex avdelningar planeras i den norra delen av planområdet närmast Aludden. I förslaget föreslås också en verksamhetsbyggnad i anslutning till Aspedalens station. Byggnaden kommer att utgöra ett bullerskydd mot väg och järnväg och bostadshusen anpassas och utformas till bullersituationen, exempelvis genom skyddade gårdar.

Tennisklubben har av kommunen erbjudits en annan lokalisering och ingår inte i projektet. Dialog mellan kommunen och föreningen kring omlokalisering pågår. Anläggningarna för segling och bmx kan vara kvar i området. Kolonilotterna berörs inte av förslaget då de ligger utanför planområdet.

Samråd

Under samrådstiden i november 2017, kunde den som ville lämna in synpunkter på förslaget till kommunen. Samrådshandlingarna som beskriver förslaget samt utredningar för området och tillhörande handlingar hittar du att läsa längst ner på denna sida.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att redovisa synpunkterna samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Därefter kommer kommunen att ställa ut förslaget för granskning. Det innebär att det finns möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget igen. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig att läsa under granskningstiden.