Detaljplan för Stämånavägen och Alebäcken

Bakgrund

Arbetet med detaljplanen har varit vilande i väntan på dom från Mark- och miljödomstolen samt besked om prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen. Högsta domstolen beslutade i september 2014 att inte meddela prövningstillstånd. Lerums kommun har därigenom lämnats tillstånd att utföra stabilitetsförbättrande och skredförebyggande åtgärder i och utmed Alebäcken.

Förslaget

Området ligger cirka 800 meter sydväst om Lerums centrum. Det avgränsas i väster av Alebäcken, i norr av Lidls fastighet och i öster av Stämånavägen. Detaljplanearbetet startade bland annat för att ett skred skedde 2006 på den nordligaste fastigheten i planområdet. Planens syfte är att förebygga ytterligare skred genom att begränsa möjligheten till utbyggnad för befintliga fastigheter, begränsa markbelastningar, utfyllnad och schaktning, samt säkerställa att erosionsskydd och åtgärder för ökad stabilitet kan utföras.

Vad händer nu?

Med anledning av Länsstyrelsens synpunkter, som kom in under granskningen av förslaget, om garantier för att stabilitetsåtgärder genomförs, kommer kommunen att avvakta med att anta detaljplanen till dess att stabilitetsåtgärder är genomförda.