Detaljplan för bostäder vid Säveåpark

Bakgrund

I februari 2010 beslutade kommunstyrelsen att starta arbetet och genomföra samråd för en ny detaljplan gällande bostäder på Torpskolans parkering i centrala Lerum. Samråd om ett förslag till detaljplan hölls under hösten 2010. Efter detta samråd har ett nytt förslag kring utformningen och placeringen av byggnaderna tagits fram av exploatörerna. Kommunen bedömde därför att ett nytt samråd skulle genomföras utifrån förändringar i förslaget. Ett nytt samråd hölls vid årsskiftet 2017-2018.

Förslaget

Området ligger direkt norr om Lerums centrum, utmed Säveåns norra strand. Gångavstånd till Bagges torg är omkring 200 meter och avståndet till Lerum station med bussar och pendeltågstrafik är cirka 300 meter. Området används idag som bilparkering.

Förslaget innebär två nya byggnader med cirka 85 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Byggnaderna placeras i vinkel och bildar ett öppet gårds- och naturområde ner mot Säveån. Genom utformningen får bostäderna en öppet ner mot Säveån samtidigt som bostadsmiljön skyddas mot trafikbuller från Häradsvägen. Utöver det föreslås boendeparkering och besöksparkering ovan och under mark. Området är idag planlagt för allmänt ändamål i en äldre byggnadsplan.

Genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan därför har en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas i enlighet med Miljöbalken.

Samråd

Mellan december 2017 till januari 2018 hade kommunen samråd om förslaget, samt om tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Då kunde alla som ville, lämna in synpunkter på förslaget till kommunen. Samrådshandlingarna som beskriver förslaget och tillhörande utredningar finns att läsa längst ner på denna sida.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att redovisa synpunkterna samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer du kunna läsa här på hemsidan när det blir dags för granskning av förslaget. Under granskningstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.