Detaljplan för bostäder vid Dergårdsparken

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2007 att godkänna programmet för Lerums centrum. I november 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge Ernst Rosén markanvisning inom delar av området. I januari 2012 förlängdes markanvisningsavtalet med Ernst Rosén i två år och i april 2014 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området. I juni 2016 beslutade kommunstyrelsen att förlänga markanvisningen till Ernst Rosén i ytterligare tre år eftersom detaljplanearbetet fortsatt pågår.

Området

Dergårdsparken är ett område mellan Wamme bro och Lerums gymnasium. Området Dergårdsparken ingår i programmet för Lerums centrum och är en del i ambitionen att utöka antalet bostäder i centrala Lerum. Tillskottet av bostäder i centrala Lerum tillsammans med övrig centrumutveckling är betydelsefullt för att förverkliga Göteborgsregionens strukturbild för hållbar tillväxt.

Förslaget

Förslaget innebär cirka 100 bostäder i en blandad bebyggelse med radhus och flerbostadshus och viss handel och service.

Planens diarienr: KS15.621

Vad händer nu?

Kommunen arbetar nu fram ett förslag till detaljplan och utredningar för området pågår för att kunna genomföra samråd. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.