Detaljplan för bostäder väster om Tingshuset

I februari 2017 beslutade kommunstyrelsen att starta detaljplanen för bostäder i Tingshusparken och låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt. Det innebär att exploatörerna driver arbetet med detaljplanen med egna konsulter som ritar och tar fram de utredningar som behövs. Kommunens ansvar är att granska förslaget och se till så att allting följer plan- och bygglagen.

Detaljplanen har efter beslutet i februari 2017 delats upp i till två detaljplaner:

  • Detaljplan för bostäder väster om Tingshuset, denna detaljplan. Exploatör här är Jutabo AB.
     
  • Detaljplan för bostäder väster om Häradsbron. Du kan läsa om denna detaljplan här.  Exploatör här är SAPJ Förvaltning AB.  

Fastigheten väster om Häradsbron i Lerum har tidigare varit aktuell för en detaljplan med syfte att bygga bostäder. Förslaget var då ett hus med 14 våningar. Kommunfullmäktige antog den detaljplanen i augusti 2013. Beslutet överklagades och detaljplanen upphävdes av mark- och miljödomstolen i februari 2015. Anledningen till upphävandet var att byggnationens miljöpåverkan på Säveån inte bedömdes som tillräckligt utredd och att planens genomförande kunde medföra betydande miljöpåverkan och skada på riksintresset.

När detaljplanen upphävdes inleddes nya diskussioner mellan kommunen och exploatören för att komma fram till hur fastigheten skulle kunna utvecklas på bästa sätt. Utgångspunkten i diskussionen från kommunens sida har varit en exploatering av fastigheten om max sex våningar, byggnader bör hållas cirka 20 meter från Säveån och att gatumark inte ska tas i anspråk. Diskussioner har också förts om att studera ett större område för exploatering för att på så sätt kunna hitta en bättre helhetslösning.

Förslaget

Förslaget för den nya detaljplanen över området består av ett flerbostadshus med cirka 100 bostäder, kontor- och verksamhetslokaler i entréplan samt underjordiskt parkeringsgarage i två plan.

Vad händer nu?

Exploatören utreder tillsammans med Lerums kommun förutsättningarna på platsen och planerar för samråd om förslag till detaljplan. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.