Detaljplan för bostäder väster om Tingshuset

I februari 2017 beslutade kommunstyrelsen att starta detaljplanen för bostäder i Tingshusparken och låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt. Det innebär att exploatörerna driver arbetet med detaljplanen med egna konsulter som ritar och tar fram de utredningar som behövs. Kommunens ansvar är att granska förslaget och se till så att allting följer plan- och bygglagen.

Detaljplanen har efter beslutet i februari 2017 delats upp i till två detaljplaner:

  • Detaljplan för bostäder väster om Tingshuset, denna detaljplan. Exploatör här är Jutabo AB.
     
  • Detaljplan för bostäder väster om Häradsbron. Du kan läsa om denna detaljplan här.  Exploatör här är SAPJ Förvaltning AB.  

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 100 bostäder i flerbostadshus, kontor- och verksamhetslokaler i entréplan samt underjordiskt parkeringsgarage i två plan.

Planens diarienummer: KS17.150

Markägare: Lerums kommun

 

Vad händer nu?

Exploatören utreder tillsammans med Lerums kommun förutsättningarna på platsen och planerar för samråd om förslag till detaljplan. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.