Detaljplan för bostäder väster om Häradsbron

I februari 2017 beslutade kommunstyrelsen att starta detaljplanen för bostäder i Tingshusparken och låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt. Det innebär att exploatörerna driver arbetet med detaljplanen med egna konsulter som ritar och tar fram de utredningar som behövs. Kommunens ansvar är att granska förslaget och se till så att allting följer plan- och bygglagen.

Förslag till detaljplan har efter beslutet i februari delats upp i två detaljplaner:

  • Detaljplan för bostäder väster om Häradsbron, denna detaljplan. Exploatör här här är SAPJ Förvaltning AB.

  • Detaljplan för bostäder väster om Tingshuset. Du kan läsa om denna detaljplan här.  Exploatör här är Jutabo AB.

Syftet

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 60 bostäder i flerbostadshus i fyra-sex våningar samt kontor- och verksamhetslokaler i entréplan.

Planens diarienr: KS17.614

Markägare: Lerums kommun

Vad händer nu?

Exploatören utreder tillsammans med Lerums kommun förutsättningarna på platsen och planerar för samråd om förslag till detaljplan. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.