Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för upphävande av del av detaljplaner

Bakgrund

Sektor Samhällsbyggnad har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag till detaljplan för fastigheterna Hallsås 2:22, Hallsås 17:1, Almekärr 3:1 samt Lerum 20:1, upphävande av del av detaljplaner.

Förslag

Syftet med förenklat förfarande är att upphäva område för gatutrafik och motorvägsändamål inom delar av befintliga detaljplaner LB20 och LS35 för att möjliggöra ny järnvägsplan mellan Aspendalen och Lerums centrum.

Planområdet är beläget utmed västra stambanan och E20 i Aspedalen/Lerums centrum. Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, utgör området planerad infrastruktur och förslaget är förenligt med översiktsplanen. 

Processen vid förenklat förfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och lagakraft. Kommunen samråder med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och berörda sakägare. 

Detaljplanens diarienr: KS20.860

Tidplan

Samrådstiden är mellan 31 mars - 21 april 2021.