Enkät om områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad

Denna sida är inte längre aktuell. Enkättiden gick ut 2 september 2019. Tack alla som svarade på enkäten. Det hjälper oss i kommunens fortsatta arbete med områdesbestämmelser i Aspenäs Villastad med omnejd.

Det pågår ett arbete med att ta fram områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad med omnejd. Nu finns det möjlighet för dig som bor i området att svara på ett antal frågor. Dina svar är av stort värde för oss då vi samlar kunskap inför samrådet.

Svaren på frågorna kommer att sammanställas och bli en av pelarna i framtagandet av områdesbestämmelserna. Vi behöver dina svar senast onsdag den fjärde september. I augusti delar vi ut en påminnelse om enkäten till hushållen i området. Senare i höst blir det ett samråd, hoppas vi syns där.

Mer information om när och hur kan du följa på: www.lerum.se/aspenasvillastad/.
Klicka här för att komma dit. 

För vidare frågor kontakta

Henrik Ohlson
Planarkitekt i Lerums kommun
E-post: henrik.ohlson@lerum.se
0302-52 11 48

Enkäten består av tolv frågor som berör området Aspenäs Villastad med omnejd på olika sätt. Här vill vi mer än gärna ha dina åsikter. Enkäten innehåller både frågor med flersvarsalternativ men också med möjlighet till att skriva sina egna tankar och funderingar.

Klicka här för att se förstorad karta. 

Områdesbestämmelser som reglering

Aspenäs Villastad är ett bestämt geografiskt område, men då det även finns angränsande områden som bedöms kunna innefattas av områdesbestämmelser benämns området i denna enkät som ”Aspenäs Villastad med omnejd”.

Aspenäs Villastad med omnejd består av sluttande bebyggelse ner mot sjön Aspen och bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde. Trots att området är bebyggt finns ingen gällande detaljplan eller likvärdig reglering. När nybyggnation ska ske tar kommunen normalt sett fram detaljplan. Då Villastaden redan är bebyggd har kommunen tillsammans med invånarna gjort bedömningen att områdesbestämmelser är en lämplig reglering att använda sig av.

Områdesbestämmelser reglerar grunddragen för mark- och vattenanvändning eller bebyggelsemiljöns egenskaper för att säkerställa bland annat syftet med översiktsplanen och bevarandet av kulturmiljön i området. Vidare kan kommunen öka eller minska lovplikten samt reglera placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter.

Områdesbestämmelser innebär att man tar fram bindande bestämmelser som syftar till att bevara kulturmiljön i området men också möjliggör för att framtida byggnation att bli mer strukturerad, enhetlig och hållbar för samhället. Samrådet kommer hållas hösten 2019 och blir en viktig del i hur Aspenäs Villastad med omnejd kommer att utformas i framtiden.

Könstillhörighet:
2) Området har många intressanta villor med många exempel på tidstypisk arkitektur från flera stilepoker. Här finns även många fina trädgårdar. Som boende i Villastaden, vad uppskattar du mest med ditt hus och trädgård? Kryssa upp till tre saker.
3) Aspenäs Villastad med omnejd är idag ett område som ligger under kommunens kulturmiljöprogram och har ett kulturhistoriskt värde för hela kommunen. De 6 första utställningsvillorna, en stadsplan enligt arkitekten Camillo Sittes ideal från sekelskiftet och avstyckningsplan från 1927, är karaktärer som man fortfarande ser i området idag. Utöver detta finns det många fler faktorer som bidrar till kulturmiljön i området. Kryssa upp till tre saker du tycker är viktigast i bevarandet av kulturmiljön inför framtiden.
4) Aspenäs Villastad med omnejd innehåller höga kulturhistoriska värden men saknar riktlinjer för hur dessa ska beaktas i exempelvis bygglovsärenden. Därutöver råder det ett högt bebyggelsetryck i villaområdet vilket har resulterat i avstyckningar. Har du haft eller har du planer på att stycka av?
5) Har du eller har du haft planer på att bygga ut?
7) Finns det något som kan förbättras på dessa platser?
9) Vad bör förbättras i området för Villastaden ur trafiksynpunkt? Kryssa upp till tre saker.
10) Vad mer tycker du kan bli bättre i Aspenäs Villastad med omnejd? Kryssa upp till tre saker.