Detaljplan för ny förskola vid Kring Alles väg

Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för en ny förskola vid Kring Alles väg i centrala Lerum.

Förslaget

Förslaget innebär en ny förskola med minst sex avdelningar i en eller två våningar. För detta krävs en ny detaljplan. Området är idag planerat för bostäder och park enligt gällande detaljplan. Marken inom området sluttar och gräsytan används vintertid som pulkabacke. I arbetet med ny detaljplan ska kommunen försöka ta hänsyn till pulkabacken.

Vad händer nu?

Nu tar kommunen fram utredningar för området och förbereder för samråd kring detaljplanen. Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn, påverkan och få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.