Detaljplan för bostäder och äldreboende Höjdenhemmet

Kommunstyrelsen beslutade, 2020-04-15, att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Lerum 1:69.

Bakgrund

Planarbete grundar sig på ansökan om planbesked för fastighet Lerum 1:69 som inkom 2016-06-08. Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-05 (KS16:645) att lämna ett positivt planbesked. Den 18 oktober 2017 (KS17:992) lämnades en avsiktsförklaringen till Kommunstyrelse om intentionen att kommunen hyr vårdplatser som exploatören Förbo avser att bygga. 

Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten för byggnation av ca 240 nya bostäder och ca 108 vårdboende på fastigheten Lerum 1:69.

Vad händer nu?

Planen förbereds för samråd till våren 2021.

Diarienr: KS20.171

Markägare: Förbo