Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan ny skola i Norra Hallsås

Nuvarande skolkapacitet inom området i norra Lerum behöver utökas för att möta det ökande antal elever i kommunen. Efter genomförd förstudie visade det att bästa lösningen är att bygga en ny skola i Norra Hallsås med målet att i största möjliga mån bevara naturlig topografi och vegetation inom området.

Området

Planområdet ligger i Norra Hallsås uppe på en höjd, cirka 1500 meter från Lerums centrum.

Förslaget

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för uppförandet av en grundskola F-9. Skolan ska ha möjlighet att ta emot totalt 800-1000 elever, inklusive särskola för 50 elever. 

Det ska även byggas en idrottshall som ska kunna användas av både skolan och föreningsliv och bli en ny mötesplats i området.

Planens diarienummer är KS18.980

Vad händer nu?

Kommunen ställer ut förslaget på samråd och ger alla tillfälle att lämna synpunkter under samrådstiden 2020-12-02 - 2021-01-15. Samrådet syftar till att ge alla möjlighet till insyn och påverkan och för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

På grund av covid 19 tvingas Lerums kommun ställa in, pausa eller ställa om olika verksamheter. Av denna anledning kommer inte ett fysiskt samrådsmöte att hållas.

Den som vill lämna synpunkter ska framföra dessa skriftligen, med namn och adress, senast 2021-01-15, till kommun@lerum.se eller i brev till: 

Lerums kommun
Sektor Samhällsbyggnad
Planenheten
443 80 Lerum  

Förutom här finns även planhandlingarna tillgängliga på:

  • Kundcenter KomIn i kommunhuset på Bagges torg i Lerum
  • Biblioteket i Lerum (foajé)

Har du inte möjlighet att läsa handlingarna på dessa ställen, kontakta KomIn på kommun@lerum.se eller telefon 0302-52 10 00, så skickar vi handlingarna.

Vad händer efter samrådet?

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar. Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Därefter kommer kommunen att ge berörda intressenter tillfälle att granska förslaget. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget även under granskningstiden. Men det är bra att lämna eventuella synpunkter så tidigt som möjligt.

Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att senare överklaga antagandet av detaljplanen/ändringen av detaljplanen, om synpunkterna inte blivit tillgodosedda. 

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.