Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad med omnejd 

Aspenäs Villastad är vackert belägen vid sjön Aspens östra sluttningar. Området växte fram under 1920-talet och ingår idag i Lerums kommuns kulturmiljöprogram men också inom området för planerad bebyggelse.

Villorna i området illustrerar flera av de olika arkitekturstilar som varit rådande mellan 1920- och 1960-talen. Idag är Aspenäs Villastad en attraktiv plats med både närhet till natur och stad. I den centrala tätorten finns service och kollektivtrafik med pendlingsmöjligheter till närliggande städer såsom Göteborg och Alingsås.

Bakgrund

Lerums kommun har fått i uppdrag från Kommunstyrelsen 2018-08-17 att upprätta områdesbestämmelser för en större del av Aspenäs Villastad med omnejd.

Området

Aspenäs är ett område bestående främst av villor i nordvästra Lerum. Områdesbestämmelserna påverkar stora delar av denna bebyggelsen men inte de områden som sedan tidigare omfattas av detaljplan eller andra områdesbestämmelser.

Något förenklat begränsas områdesbestämmelserna av Aspenäs Herrgård i nordväst, Aspen i väst, av Frödings allé i syd, Häradsvägen i öst, Samuel Bagges väg i nordöst, och i norr avgränsas områdesbestämmelserna där den sammanhållna bebyggelsen tar slut. Se kartan för mer precisa gränser.

Förslaget

Förslaget syftar till att tydliggöra förutsättningar för den fysiska miljön. Detta inkluderar bestämmelser som placering och utformning för nya byggnader, varsamhetsbestämmelser såväl som utökad lovplikt som rivningslov och marklov.

Områdesbestämmelserna innehåller även upplysningar om frågor som geoteknik och dagvatten. Införande av områdesbestämmelserna medför inte ett stopp för tillkommande bebyggelse utan anger ramar utifrån områdets fortsatta markanvändning och dess framtida utveckling.

Planens diarienr: KS 18.826

Kortfilm som sammanfattar förslaget

Vad händer nu?

Kommunen har tagit fram ett förslag till områdesbestämmelser för Aspenäs Villa med omnejd.

Kommunen kommer nu samråda om förslaget med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Samrådsmöte

Kommunen har bjudit in berörda till samråd om förslaget. Det hölls två digitala möten i slutet av juni där tjänstemän från Sektor samhällsbyggnad presenterande förslaget och det fanns möjlighet att ställa frågor.

Efter samrådsmötena togs det fram en sammanställning av de vanligaste frågorna och svaren. Du hittar den längst ner på sidan under punkten Mer information.

Tidplan

Samrådet pågår mellan 2021-06-09 – 2021-08-31. Samrådstiden är tilltagen med hänsyn till att det hålls på sommaren och pågår under semestertid. Under samrådstiden finns det möjlighet att ta del av förslaget och att skicka in synpunkter till kommunen. Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se