Områdesbestämmelser Aspenäs

Aspenäs Villastad är vackert belägen vid sjön Aspens östra sluttningar. Området växte fram under 1920-talet och ingår idag i Lerums kommuns kulturmiljöprogram men också inom området för planerad bebyggelse. Villorna i området illustrerar flera av de olika arkitekturstilar som varit rådande mellan 1920- och 1960-talen. Idag är Aspenäs Villastad en attraktiv plats med både närhet till natur och stad. I den centrala tätorten finns service och kollektivtrafik med pendlingsmöjligheter till närliggande städer såsom Göteborg och Alingsås.

Syfte

Syftet med områdesbestämmelserna för Aspenäs Villastad är att samordna utvecklingen för området. Här kan riksintresse, kulturmiljö, landskap och exploatering bejakas på ett enhetligt sätt. Genom områdesbestämmelserna kan en trygghet skapas för de boende i området som tydligare kan avgöra hur området kommer utvecklas. Områdesbestämmelser möjliggör för att framtida byggnation blir mer strukturerad och enhetlig.

Planens diarienr: KS 18.826

Lerums kommun har fått i uppdrag från Kommunstyrelsen 2018-08-17 att upprätta områdesbestämmelser inom Aspenäs Villastads området.

Vad händer nu?

Vi håller nu på att ta fram utredningar för området och arbeta fram ett förslag till områdesbestämmelser. 

Vi planerar för samråd sommaren 2020. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att se förslaget samt lämna in synpunkter till kommunen.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.