Detaljplan för bostäder väster om Gråbovägen

Kommunstyrelsen beslutade i november 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för bostäder väster om Gråbovägen vid trädgårdsmästeriet i Stenkullen.

Området

Området ligger väster om Gråbovägen i närheten av trädgårdsmästeriet samt Stenkullens idrottsplats och ingår i det program som finns för Stenkullens centrala delar. Programmet godkändes av kommunfullmäktige i maj 2016. Du kan läsa programmet här.

Förslaget

Förslaget innebär cirka 280 bostäder av blandat våningsantal med utsikt mot Lerådalens naturreservat.

Vad händer nu?

Nu görs utredningar för området och förslag till samrådshandlingar tas fram. Kommunen planerar att gå ut på samråd under hösten 2018. Det kommer då finnas möjlighet att se och komma med synpunkter på förslaget till kommunen.

Inom arbetet med lokalisering av bostäder för nyanlända har området studerats och den 18 maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att tillfälligt bygglov för högst 20 bostäder ska sökas inom områdets östra del.