Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

Bakgrund

Under 2014 hölls en dialog med boende i Tollered. Genom en enkät och öppet hus kunde många synpunkter samlas in. Dialogen visade bland annat att den kommunägda fastigheten Tollered 4:47 kan vara lämplig att bebygga. I januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för fastigheten. Under våren 2016 bjöd kommunen in till en sådan tävling där byggföretag i samarbete med arkitekt kunde skicka in förslag för hur de ville bebygga området.

Vinnare blev Derome Hus AB och ARKKAS arkitekter med förslaget Brännabbens skogsbacke. Juryns motivering: "Förslaget har tagit tillvara på karaktären i Tollered och skapar en småskalig och varierad miljö som blir en naturlig fortsättning på orten. Strukturen skapar trivsamma och trygga miljöer mellan husen vilket är en del i den sociala hållbarheten. Förslaget redovisar många idéer som kan bidra till vision 2025."

I augusti 2017 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med vinnaren ta fram ett förslag till detaljplan för området.

Förslaget

Orten Tollered ligger längs E20, cirka 11 kilometer från Lerum och cirka 30 kilometer från Göteborg. Planområdet är beläget i den östra delen av Tollered, i närheten av Brännabbenvägen och omfattar cirka sju hektar, till största del naturmark med barr- och lövskog.

Förslaget innebär cirka 85 nya bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter samt parhus och friliggande villor. Små flerbostadshus, med hyresrätter och bostadsrätter, föreslås utmed gatuslingan i den centrala delen av området, medan villor och parhus placeras i den norra delen. Den nya bebyggelsen ska omgärdas av naturmark där möjligheten för alla att röra sig genom området även efter exploateringen ska finnas kvar.

Samråd

Kommunen har under tiden 9 maj till 13 juni 2018 haft samråd om förslaget och den som ville kunde då lämna in synpunkter på förslaget till kommunen. Samrådshandlingarna som beskriver förslaget mer i detalj samt tillhörande utredningar som har gjorts för området kan du läsa nedan. Kommunen bjöd den 30 maj in till öppet hus i Smedjan i Tollered för att besvara frågor om förslaget. 

Vad händer nu?

Nu kommer kommunen sammanställa synpunkterna som kommit in under samrådet. Synpunkterna och kommunens kommentarer och förslag till synpunkterna kommer sedan att redovisas i en samrådsredogörelse. Förslaget kan då också förändras något. Därefter kommer kommunen ge tillfälle att granska förslaget, då kommer samrådsredogörelsen finnas tillgänglig att läsa. Granskningen innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget även under granskningstiden.

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.