Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 85 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter samt parhus och friliggande villor. 

Planens diarienummer: KS15.515

Markägare: Lerums kommun

Vad händer nu?

En trafikutredning kommer påbörjas under sommaren 2019 och färdigställas under hösten 2019. I trafikutredningen kommer man bland annat att studera trafiksäkerhet, hastigheter samt hur de olika trafikslagen rör sig genom Tollereds centrala delar. Resultaten kommer att presenteras i samband med detaljplanens granskningsskede.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 2018-05-09 -- 2018-06-13. 

Vi håller nu på att ta fram handlingar för granskning. Vi beräknar att granskning kommer ske till våren 2020.

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.