Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 85 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter samt parhus och friliggande villor. 

Planens diarienummer: KS15.515

Markägare: Lerums kommun

Detta händer efter samrådet

Detaljplanen har varit på samråd mellan 9 maj och 13 juni 2018. Inkomna synpunkter har diarieförts och är offentliga handlingar. Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har i en samrådsredogörelse.  

Vad händer nu?

En trafikutredning kommer påbörjas under sommaren 2019 och färdigställas under hösten 2019. I trafikutredningen kommer man bland annat att studera trafiksäkerhet, hastigheter samt hur de olika trafikslagen rör sig genom Tollereds centrala delar. Resultaten kommer att presenteras i samband med detaljplanens granskningsskede.

Vi håller nu på att ta fram handlingar för granskning och vi beräknar att ställa ut förslaget för granskning till sommaren 2020. Då finns möjlighet att igen lämna synpunkter på planslaget.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.