Ändring av detaljplaner till kommunalt huvudmannaskap

Syfte

Lerums kommun har fattat beslut om att huvudmannaskapet i kommunens tätorter ska övergå från enskilt till kommunalt. Det innebär att kommunen kommer att bli ansvarig för drift och skötsel av vägar och berörda vägföreningar kan avvecklas.

Detta sker genom ändring av detaljplan för berörda detaljplaner inom Sjöviks vägförenings verksamhetsområde. De föreslagna förändringarna i detaljplanerna gäller endast den administrativa bestämmelsen som reglerar huvudmannaskapet. Ändringen innebär alltså ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring och gällande detaljplaner med bestämmelser ligger kvar som tidigare.  

Planens diarienr: KS15.624

Markägare: Lerums kommun

Förslaget

Ändringen berör stora delar av Sjövik. Totalt är det 23 vägar i Sjöviks samhälle som berörs. Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att ändra huvudmannaskapet för vägarna som Sjöviks vägförening idag förvaltar över till kommunalt huvudmannaskap. Ändringen berör sju gällande detaljplaner (tidigare byggnadsplaner). Dessa är; ÖB 18, ÖB 19, ÖB 26, ÖB 27, ÖD 400, ÖD 401, ÖD 402. Kommunen kommer att göra ändringen i flera detaljplaner samtidigt för att göra arbetet mer effektivt. Här nedan kan du läsa samrådshandlingarna för respektive detaljplan. Klicka på denna översiktskarta för att se vilken detaljplan som berör vilket område i Sjövik.

Ändring av ÖB18

-Planbeskrivning
-Plankarta            

Ändring av ÖB19

-Planbeskrivning
-Plankarta

Ändring av ÖB26

-Planbeskrivning
-Plankarta          

Ändring av ÖB27

-Planbeskrivning
-Plankarta

Ändring av ÖD400

-Planbeskrivning
-Plankarta

Ändring av ÖD401

-Planbeskrivning
-Plankarta                  

Ändring av ÖD402           

-Planbeskrivning
-Plankarta

Denna grundkarta gäller för alla detaljplaner och ingår i samrådshandlingarna.

 

Detta händer efter samrådet

Detaljplanen har varit på samråd mellan 25 januari 2017 och 15 februari 2017. Inkomna synpunkter har diarieförts och är offentliga handlingar. Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har i en samrådsredogörelse.

Vad händer nu?

Vi håller nu på att ta fram handlingar för granskning. Vi beräknar att granskning kommer ske sommaren 2020, då finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget igen.

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.