Ändring av detaljplaner till kommunalt huvudmannaskap

Bakgrund

Lerums kommun har fattat beslut om att huvudmannaskapet i kommunens tätorter ska övergå från enskilt till kommunalt. Det innebär att kommunen kommer att bli ansvarig för drift och skötsel av vägar och berörda vägföreningar kan avvecklas.

Detta sker genom ändring av detaljplan för berörda detaljplaner inom Sjöviks vägförenings verksamhetsområde. De föreslagna förändringarna i detaljplanerna gäller endast den administrativa bestämmelsen som reglerar huvudmannaskapet. Ändringen innebär alltså ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring och gällande detaljplaner med bestämmelser ligger kvar som tidigare.  

Förslaget

Ändringen berör stora delar av Sjövik. Totalt är det 23 vägar i Sjöviks samhälle som berörs. Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att ändra huvudmannaskapet för vägarna som Sjöviks vägförening idag förvaltar över till kommunalt huvudmannaskap. Ändringen berör sju gällande detaljplaner (tidigare byggnadsplaner). Dessa är; ÖB 18, ÖB 19, ÖB 26, ÖB 27, ÖD 400, ÖD 401, ÖD 402. Kommunen kommer att göra ändringen i flera detaljplaner samtidigt för att göra arbetet mer effektivt. Här nedan kan du läsa samrådshandlingarna för respektive detaljplan. Klicka på denna översiktskarta för att se vilken detaljplan som berör vilket område i Sjövik.

Ändring av ÖB18

-Planbeskrivning
-Plankarta            

Ändring av ÖB19

-Planbeskrivning
-Plankarta

Ändring av ÖB26

-Planbeskrivning
-Plankarta          

Ändring av ÖB27

-Planbeskrivning
-Plankarta

Ändring av ÖD400

-Planbeskrivning
-Plankarta

Ändring av ÖD401

-Planbeskrivning
-Plankarta                  

Ändring av ÖD402           

-Planbeskrivning
-Plankarta

Denna grundkarta gäller för alla detaljplaner och ingår i samrådshandlingarna.

Samråd

Under tiden 25 januari till 15 februari 2017 har kommunen haft samråd om förslaget, då kunde synpunkter på förslaget lämnas in. Kommunen bjöd också in till öppet hus under två kvällar i Sjöviks bibliotek för att diskutera förslaget och svara på eventuella frågor.    

Vad händer nu?

Nu sammanställer kommunen inkomna synpunkter och planera för granskning under hösten 2018. Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om alla berörda är överens om det. Under granskningstiden finns ytterligare en möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Alla synpunkter sammanställs och besvaras sedan i ett utlåtande som ingår i antagandehandlingarna. Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande.