Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Food Truck - vad säger lagen

Food Trucks Branschriktlinjer utomhusmatlagning riktar sig till företag med beskrivning av hur matlagningen kan göras säker. Så här säger livsmedelslagstiftningen om kraven på hygien i Food Trucks EU förordningen 852/2004 om livsmedelshygien, Bilaga II, Allmänna hygienreglar för alla livsmedelsföretagare, Kapitel III, Regler för rörliga lokaler

Lokaler och försäljningsautomater måste så långt det är praktiskt möjligt placeras, utformas, konstrueras, hållas rena och underhållas på ett sådant sätt att risken för kontaminering, särskilt genom djur och skadedjur, undviks.

När det är nödvändigt skall i synnerhet följande krav uppfyllas

  • Det skall finnas lämpliga anordningar för att god personlig hygien skall kunna upprätthållas, bland annat anordningar för hygienisk tvättning och torkning av händer, hygieniska sanitära installationer och omklädningsrum.
  • Ytor som kommer i kontakt med livsmedel skall vara i gott skick och vara lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, desinficera. Detta kräver användning av släta, tvättbara, korrosionsbeständiga och giftfria material, såvida inte livsmedelsföretagarna kan övertyga den behöriga myndigheten om att andra material som används är lämpliga.
  • Tillräckliga rengöringsmöjligheter skall finnas och, när det är nödvändigt, möjligheter att desinficera arbetsredskap och utrustning.
  • Om sköljning av livsmedlen ingår som en del i livsmedelsföretagets verksamhet skall adekvata åtgärder vidtas så att detta sker på ett hygieniskt sätt.
  • Det skall finnas adekvat försörjning av varmt och eller kallt dricksvatten.
  • Det skall finnas adekvata möjligheter och eller anordningar för hygienisk förvaring och bortskaffande av farliga och eller oätliga ämnen och avfall, fast eller flytande.
  • Det skall finnas adekvata anordningar och eller möjligheter för att upprätthålla en lämplig livsmedelstemperatur och kontrollera den
  • Livsmedlen skall vara placerade på ett sådant sätt att risken för kontaminering undviks så långt det är praktiskt möjligt