Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling

Enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679, ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftesbehandlingar som sker under dennes ansvar.

 

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och angänsande lagstiftning

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
Telefonnummer 0302-52 10 00
E-post kommun@kommun.se

Dataskyddsombud

Telefonnummer 031-350 00 00
E-post dso@goteborgsregionen.se

Ändamål med behandling

Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna hantera er ansökan, anmälan, klagomål eller ge rådgivning enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen. Personuppgifter behövs även för att kunna utföra tillsyn enligt dessa lagar. Tillsynen kan vara både planerad eller händelsestyrd till exempel om vi får in ett klagomål.
Uppgifterna vi får vidarebehandlas och arkiveras i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Rättslig grund för behandling

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig som ett led i kommunens myndighetutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna kommer främst att behandlas av handläggare som arbetar med tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och annan angränsande lagstiftning. Handläggare som arbetar med bygglovsfrågor, på kundcenter och i ekonomifunktion har möjlighet att söka på personuppgifter i våra register.
Leverantörer av ärendehanteringssystem och IT-support hanterar de uppgifter som finns i system för uppdateringar, felsökningar och rättelser. Uppgifter som skickas in till myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.
Personuppgifter skickas till de företag som utför kundundersökningar på uppdrag av Lerums kommun.
Kommunens underleverantörer för E-tjänster behandlar uppgifterna i de fall uppgifterna lämnas i en E-tjänst.
Personuppgifterna kan lämnas vidare till andra som berörs av ärendet som

  • myndigehter
  • företag
  • privatpersoner om de behövs för myndighetsutövningen.

De registrerades rättigheter

Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse, samt, i tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

De personuppgifter som behandlas är personnamn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning samt övriga kontaktuppgifter som telefonnummer och E-postadress. Andra personuppgifter kan behandlas om dessa framkommer vid kontakten med myndigheten.
Om en tredje part omnämns i kontakten då kontaktas den tredje parten endast om informationen som lämnas leder till någon typ av åtgärd från myndigheten eller till vidare behandling av dennes personuppgifter.

Lagringstid

Miljö- och byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan variera.

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är en tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hateras kan du vända dig till dem.

Övriga upplysningar

Uppgifterna samlas i första hand in från dig som är registrerad men uppgifter kan oclså samlas in i samband med att någon lämnar synpunkter eller klagomål.
Då uppgifterna behövs för att Miljö- och byggnadsnämnden ska kunna bedriva kontroll på en verksamhet har du skyldighet att kotakta oss för att meddela ändringar i dina personuppgifter.