Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Frågor och svar om tillsynsavgifter enligt miljöbalken

Miljöenheten har ansvar för att kontrollera att verksamheter följer miljöbalkens regler för hälsa och miljö. I första hand gör vi tillsyn genom inspektioner av verksamheterna. När vi har gjort en inspektion på en verksamhet utgår en tillsynsavgift från oss.

Vanliga frågor om tillsynsavgifter

Vi har här samlat information utifrån vanliga frågor om vår tillsyn och tillsynsavgifter.

Miljöbalkens syfte är en god och hälsosam miljö

Vad är syftet med miljöbalken? 

Syftet med miljöbalken är att nuvarande och kommande generationer ska ha en god och hälsosam miljö. Detta når vi med hjälp av tillsynen, som innebär att kommunen kontrollerar att reglerna om miljö och hälsa följs. Rådgivning är också en del av tillsynen och den är viktig för att underlätta för verksamheter att göra rätt. I miljöbalken finns särskilda regler om hur kommunens tillsyn ska gå till och vilka verksamheter det gäller.

Kommunen kontrollerar verksamheter 

Varför behöver inspektörer besöka min verksamhet?

Kommunen kontrollerar bland annat att verksamheten följer miljöbalken och att den har en egenkontroll för att förebygga risker för hälsa och miljö. För att göra det besöker kommunen företagen med jämna mellanrum. Hur ofta du får besök beror i första hand på riskerna med verksamheten. Egenkontroll innebär att du själv har rutiner för att kontrollera din egen verksamhet.

Flera olika verksamhetstyper omfattas av kontrollen

Vilka verksamheter omfattas?

I miljöbalken finns det särskilt utpekat att kommunen ska göra tillsyn på vissa verksamhetstyper som kan påverka människors hälsa och miljö. Både små och stora verksamheter omfattas. Exempel på verksamheter är bensinstationer, verkstäder, lantbruk, industrier, förskolor, skolor, tatuerare, bassängbad, fotvård och hotell. Kommunen gör även tillsyn av solarier utifrån strålskyddslagen.

Risker avgör hur ofta verksamheten får besök

Hur ofta besöks din verksamhet?

Hur ofta vi kommer besöka en verksamhet beror på de risker som finns med verksamheten. Miljöenheten har gjort en bedömning av hur ofta olika verksamheter behöver besökas och planerar utifrån den bedömningen vilka tillsynsbesök som ska göras för respektive år.

Verksamheten ska betala för tillsynen

Varför ska jag som företagare betala en avgift till kommunen för att man besöker min verksamhet?

Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamheterna. Därför måste kommunen ha en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Principen bakom detta kallas förorenaren betalar och finns i en av EU:s regler, med innebörden att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsynen.

Avgiftens storlek framgår av kommunens taxa

Hur stor är avgiften?

Kommunfullmäktige har beslutat vad ett tillsynsbesök ska kosta vilket framgår av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken. Aktuella belopp hittar du på Lerums kommuns websida om taxor. Hur stor avgiften blir beror på hur stor eller komplex verksamheten är och hur lång tid tillsynen tar. Vi tar även betalt för uppföljande besök.

Avgiften tas ut efter besöket

När tas avgiften ut?

I Lerums kommun tar vi ut avgiften efter att vi har gjort besöket.

I avgiften ingår även tid för planering och efterarbete

Varför kan jag behöva betala för fler timmar än för den tid som inspektören besöker min verksamhet? 

I tillsynsavgiften ingår mer tillsynsarbete än den tid som inspektören besöker verksamheten. Inför besöket måste inspektören förbereda sig så att han eller hon känner till verksamheten och vad som hänt vid tidigare besök. Efter besöket skriver inspektören en rapport som måste vara väl underbyggd. Även inläsning av ny lagstiftning, förändringar inom branschen och planering ingår i den tid som du betalar för.

Timavgiften ska täcka kostnaderna för tillsynen

Vad ligger till grund för kommunens timkostnad?

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxans utformning och timkostnadens storlek (kr/timme). Timtaxan uppdateras med jämna mellanrum och den aktuella timtaxan hittar du på Lerums kommuns webbsida om taxor. Avgifterna ska täcka myndighetens kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket enkelt uttryckt innebär att kommunernas tillsynsverksamhet inte får gå med vinst. Den timkostnad som kommunfullmäktige beslutar om är uppbyggd av de kostnader som kommunen har för sitt myndighetsarbete. Kostnaderna består bland annat av personalkostnader, kompetensutveckling, material och utrustning, fordon, lokalkostnader och administrationskostnader. Hur stor del av tillsynskostnaderna som är avgiftsfinansierad varierar från kommun till kommun och resterande del av tillsynsarbetet betalas med skattepengar.

Avgiftens storlek kan överklagas

Vad gör jag om jag inte håller med om avgiftens storlek?

I Lerums kommun betalar företag en tillsynsavgift som tas ut efter tillsynsbesöket. Fakturan som vi skickar är samtidigt ett avgiftsbeslut som går att överklaga. Överklagan skickas in till miljöenheten inom tre veckor efter att mottagaren tagit emot fakturan.