Naturområden

Det finns flera naturreservat och naturområden i Lerums kommun. Alla värda ett besök - och alla med olika karaktär. Här nedan berättar vi varför och visar var de finns.

Lerums kommun har en rik, lättillgänglig och tilltalande natur som ett av sina kännemärken. Denna natur ser kommunen som en av sina allra viktigaste tillgångar både för att locka människor till bosättning och verksamhet och för att skapa en god livskvalitet.

För att se vilka naturområden/naturreservat (se lista nederst) som finns var någonstans i kommunen - för över musen över kartan så dyker inforutor upp.

Naturreservat

Naturreservatet Nääs ekhagar strax öster om Floda ligger Nääs vackert omgivet av sjön Sävelången. Området ingår i en större lövskogstrakt runt sjön Mjörn som bedöms tillhöra de värdefullaste i Sverige. Den speciella faunan som är bunden till de gamla, grova ekarna i området har visat sig vara unik i ett europeiskt sammanhang.

Vacker naturbildFoto av: Robert SlättmyrNaturreservatet Rammdalen, en halvmil norr om Sjövik, utgör en del av kärnan i Risveden, ett stort och förhållandevis opåverkat barrskogslandskap. Området präglas av en markant sprickdal som bildar Rammdalen och Rammsjön. Trehörningens naturreservat strax väster om Rammdalen, är ett av Risvedens bäst bevarande vildmarksområden. Reservatet är ett stort orört barrskogs- och sjölandskap. Naturreservatet Säveåns dalgång, mellan Floda och Stenkullen är lika omtalad för sin fina natur. Detsamma gäller det senaste naturreservat i kommunen, Säveån Hedefors.

En vandring genom Säveåns två naturreservat under våren är en färd genom ett hav av vitsippor och blåsippor i lövsalar där grönsångarens drill är solostämman i en mångröstad fågelkör. Ån är också berömd för sitt öringfiske och kan nås med lokaltåg.

Reservatet Hulan är beläget ca 2,5 km sydväst om Lerums centrum, vid sjön Aspens sydöstra strand. Sluttningarna ner mot Aspen med påkostade villor och lantegendomar med tillhörande trädgårdar och växthus besitter stora kulturhistoriska värden.

Lerådalens naturreservat - det första kommunala naturreservatet - är en del av Leråns dalgång. Området ligger i det öppna odlingslandskapet mellan Lerums och Stenkullens tätorter. Dalgången längs Lerån är ett karakteristiskt ravinlandskap som utmärks av åns slingrande lopp och betade ravinslänter. För naturreservatet finns en skötselplan, den kan du läsa här. Kommunfullmäktige har beslutat att ändra gränsen för reservatet något. Detta beslut kan du läsa om här.

Vacker naturibild över ksog och sjöFoto av: Robert Slättmyr

Naturområden

Naturen i Lerum kännetecknas av värdefulla ekmiljöer, stora blandskogar, strömmande vatten som är viktiga för lax och kungsfiskare, lövskogar och öppna ravinlandskap.

Tre stora sjöar och ett stort antal mindre ger sällsynt goda förutsättningar för naturupplevelse i form av båtliv, fiske, bad, kanoting och skridsko.

Mjörn med sin stora yta, sin skärgård, sina naturligt präglade stränder och sitt rika fisk- och fågelliv är en alldeles särskild tillgång.

Härtill kommer den rakt igenom tre tätorter vackert strömmande, lövskogsomgärdade Säveån, med goda förutsättningar både för strövande och för högklassigt sportfiske. Kring ån och de stora sjöarna finns en rikedom på tätortsnära vackra lövskogar, hagmarker och andra trädmiljöer, ofta med karaktär av herrgårdsskog, med rikligt med gamla grova ädellövträd. Det böljande lummiga strövvänliga herrgårdslandskapet blandas med dramatiskt markerade, svårtillgängliga bergsbranter kring sjöarna.

Vite mosse, som är av riksintresse för naturvården, ligger i Vättlefjäll. Här kan man fortfarande uppleva ljunghedarna som fanns i riklig mängd på 1800-talet. Här kan man se och höra nattskärran. Den ovanliga blomman klockgentiana växer i Vite mosse, värdväxt för den sällsynta alkonblåvingen. Till Vite mosse kommer man genom att åka mot Tolsjöhult.

Stig i skogFoto av: Robert SlättmyrPå flera håll, t.ex. kring Lärjeåns dalgång (utgå från Stannums gamla stationshus, följ gamla banvallens cykelbana), Östad by (utgå från Östad kyrka och cykla västerut) samt Sävidsbo och Kålkulla (utgå från Aspenäs herrgård) finns vackra kulturlandskap med långa historiska rötter som med fördel kan upplevas via cykelturer från tätorterna.

Klicka här för att läsa mer om Lerums naturreservat. 

Dessa naturområden/naturreservat är markerade på kartan

 • Nääs ekhagar
 • Rammdalen
 • Trehörningen
 • Säveåns dalgång
 • Hulan
 • Vite mosse
 • Lerådalen
 • Säveån Hedefors
 • Lärjeån
 • Östad
 • Sävidsbo