Kommunens naturvårdsarbete

Lerums kommuns naturvårdsarbete utgår från naturvårdsprogrammet. Läs mer om naturvårdsprogrammet här. Vi har också nationella, regionala och lokala miljömål att förhålla oss till. Dessutom finns det lagar som reglerar skydd av naturområden och arter.

Inom kommunens verksamheter arbetar vi löpande med att utveckla hanteringen av naturvärden. Det kan handla om hur vi sköter den kommunägda marken, hur vi tar hänsyn till naturvärden i planeringen och hur vi informerar om den natur som finns i kommunen.

Naturstudier naturvårdsarbete i Lerån

 

Inventeringar och projekt

Vi arbetar med inventeringar för att lära oss mer om vilka arter vi har i kommunen, och var de finns. Vissa arter är skyddade eller hotade, och det är extra viktigt att veta var dessa finns så att man kan ta hänsyn till dem i planering, exploatering och skötsel av mark.

Vi arbetar också med olika naturvårdsprojekt för att gynna biologisk mångfald och för att visa upp naturen för kommuninvånare och besökare. Läs mer om våra inventeringar och projekt här.