Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Inventering av Gråbo grusgrop

Många arter är beroende av de livsmiljöer som en grustäkt kan erbjuda och gamla grustäkter innehåller ofta en mycket stor biologisk mångfald. Det beror på att många av de öppna och sandiga marker som tidigare fanns i landskapet har försvunnit i stor utsträckning.

Olika djurarter i grusgropen 

Bland de arter som tidigare har konstaterats kan nämnas ett flertal vilda bin och den sällsynta skalbaggen bibagge. Arten kan man se under parningsperioden tidigt på våren, i allmänhet under några få veckor i mars och april. Bibaggens larver lever i bon som vårsidenbiet byggt i sanden. Här äter de upp den föda som bihonan har samlat, och kan sedan äta upp biägg och bilarver. Larven förpuppas under sensommaren eller hösten, och kläcks senare under hösten till en fullvuxen skalbagge. 

Flera fågelarter trivs också i den öppna eller halvöppna miljön. Mindre strandpipare och backsvala häckar här, och nattskärra ses ofta i området. I de grunda dammarna på täktens botten kan man hitta både större och mindre vattensalamander. 

Inventering

Logga för LONA-bidrag (Bidrag för lokala naturvårdssatsningar)För att få bättre kännedom om dessa värden driver kommunen tillsammans med markägaren Sand & grus AB Jehander samt Lerums Naturskyddsförening ett inventeringsprojekt i grusgropen. Inventeringen inriktar sig på insekter, fåglar och groddjur som är särskilt beroende av denna typ av miljöer. Projektet genomförs med stöd av LONA-bidrag, statliga medel för lokala naturvårdssatsningar. 

Här nedan, under fliken inventeringar i Gråbo grusgrop, kan du läsa rapporter om inventeringar av större vattensalamander, fågelfauna och insekter.

Täktverksamheten har avslutats och efterbehandling pågår. Idag planteras avslutade täkter inte längre igen, vilket förut var mycket vanligt. På grund av de ofta höga naturvärdena handlar numera efterbehandling till stor del om att hålla miljöerna öppna och att även fortsättningsvis skapa blottor där sand och grus komma fram i dagen. Täktområdet är också påtänkt för att i framtiden utvinna konstgjort grundvatten, genom att låta ytvatten renas med hjälp av det grus som finns kvar i täkten.

Körning förbjuden i grusgropen

Det är förbjudet att köra motorcykel i grusgropen. Förbudet står i Terrängkörningslagen och gäller överallt i skog och mark för att skydda växter och djur.

Den gamla grustäkten har ett värdefullt djurliv i de öppna sandslänterna. Om man kör motorcykel där riskerar insekter och fåglar skadas, och det är stor risk att deras bon förstörs.

Stora delar av grustäkten är också skyddsområde för Gråbos dricksvatten. Det gör det extra olämpligt att köra med fordon som tillexempel kan läcka olja. Buller från motorerna är också mycket störande för dem som bor runt täkten.