Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Inventering av lämpliga häckningsplatser för kungsfiskare

Om kungsfiskaren

Kungsfiskaren Alcedo atthis är beroende av åar och bäckar med lummig strandvegetation, samt tillgång på lodräta strandbrinkar för sitt bobygge. Födan är fisk som fångas genom störtdykning från fiskeplatser på utskjutande grenar. Den måste ha stillastående eller långsamt rinnande vatten för att kunna fiska – starkt forsande sträckor accepteras inte. Boet grävs normalt ut i en strandbrink som kan bestå av sand, mo, lera eller jord.   

Kungsfiskaren är klassad som sårbar i Artdatabankens rödlista över hotade arter. Kanalisering av åar eller erosionssäkring, liksom bortrensning av strandbuskage, omöjliggör eller försvårar häckning. Största hindret för artens vidare utbredning i södra Sverige är bristen på lämpliga brinkar. Vid lämpliga lokaler kan nya häckplatser skapas genom att restaurera gamla brinkar eller genom att göra i ordning helt nya, konstgjorda brinkar.

Inventeringen

Under år 2012 genomförde kommunen med hjälp av konsult en inventering av lämpliga häckningsplatser för kungsfiskare. Inventeringen täckte Säveån, Lärjeån och Lerån. Inventeringen visade på flera lämpliga platser samt platser som kan bli lämpliga med enkla åtgärder. I rapporten under ladda hem kan du läsa mer om inventeringen. Inventeringen genomfördes med hjälp av så kallat LONA-bidrag, statliga bidrag för lokala naturvårdssatsningar.