Värna skyddsvärda träd

Syftet med projektet är att sprida information om betydelsen av att bevara och sköta grova träd.

Gamla grova träd hyser ett rikt växt- och djurliv. Dels fåglar och fladdermöss, men även – vilket är minst lika viktigt – svampar, skalbaggar och lavar. Åt alla dessa växter och djur erbjuder de gamla träden både boplatser och rikligt med föda. Många av arterna är helt beroende av dessa träd, som blivit färre och färre. De gamla träd du ser i dagens kulturlandskap utgör högst någon procent av de som fanns på Linnés tid. Trots det har Sverige ett av Europas största bestånd av stora, gamla träd, vilket innebär ett stort ansvar. Idag saknas även efterföljarna, det vill säga yngre träd som är på väg att bli gamla och kan ta vid när de gamla träden faller.

Logga för LONA-bidrag (Bidrag för lokala naturvårdssatsningar)Lerums kommun driver tillsammans med Hållbar utveckling Väst och flera kommuner i Västra Götaland och Halland ett projekt kring skyddsvärda träd. Projektet genomförs med hjälp av så kallat LONA-bidrag, statliga bidrag för lokala naturvårdssatsningar.

 

Logga för Hållbar utveckling i västGenom detta samarbete och erfarenhetsutbyte är förhoppningen att projektets resultat ska få större spridning och genomslagskraft. Målgruppen är markägare, allmänhet och kommunala förvaltningar.

En viktig del av projektet är att utveckla exempel på hur hänsyn kan tas till träden i kommunal planering och hur träden kan skötas på bästa sätt. I projektet har man även tagit fram informationsbroschyrer som beskriver de gamla trädens höga värden och hur man kan sköta dem. De deltagande kommunerna ska också skydda varsitt träd som symbol för projektet.

Läs mer om projektet här.