Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Inventering av större vattensalamander

Under 2018 inventerade Lerums kommun större vattensalamander i kommunen. Inventeringen genomfördes med delfinansiering av LONA-bidrag.

På naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om vad LONA är.

Varför inventerar kommunen?

Syftet med inventeringen var att öka kunskapen om större vattensalamander i kommunen. Resultatet används som underlag till kommunens naturvårdsprogram och översiktsplan.

Genom att ha övergripande information om var större vattensalamander finns i kommunen kan planering av byggnation och stadsplanering bli bättre. Ytterligare ett syfte med inventeringen är att identifiera värdetrakter för större vattensalamander och därmed kunna ta fram lämpliga åtgärder, som exempelvis restaurering och nyanläggning av våtmarker.

Här kan du läsa rapporten och resultatet från inventeringen av större vattensalamander i Lerums kommun.

Större vattensalamander

Den större vattensalamandern är ett groddjur med svans, och alltså inte en ödla som den ibland felaktigt kallas. Den kan bli mellan 11 och 17 cm lång. Huden på ryggen och sidorna är mörkt brun eller svart och täckt av små vårtor. Magen är klargul till orange med svarta fläckar. Den lever i fuktiga men ändå varma miljöer. Större delen av året tillbringar arten på land, ofta i fuktig lövdominerad skog där den gömmer sig under murken död ved och stenar. Där letar den också efter föda som består av daggmaskar, sniglar och insekter. Salamandrarna är bara aktiva på natten eller varma, regniga dagar. Under vintern ligger de i dvala i samma typ av miljöer som de lever i på land.

Fridlysning och skydd

Det största hotet mot arten är förlusten av deras livsmiljöer. Den större vattensalamandern är, liksom alla andra groddjur i Sverige, fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att skada, döda och fånga vilt levande exemplar. Det är också förbjudet att skada artens ägg eller larver, eller ta bort dem från vattnet, samt att skada eller förstöra artens livsmiljöer.

Vad kan du göra?

För att gynna groddjur, inklusive större vattensalamander, gäller det att vara rädd om både de tillfälliga och de permanenta vattensamlingarna i landskapet. Att återskapa våtmarker och småvatten är positivt för många växter och djur. Var extra uppmärksam när du kör bil fuktiga nätter. Då uppehåller sig groddjur gärna på vägarna.