Naturvärdesinventering

I samband med en uppdatering av Naturvårdsprogrammet som tas fram av Lerum kommun och som finansieras med LONA-bidrag genomförs nu en naturvärdesinventering.

I en förstudie har områden inom Lerum kommun med kända naturvärden pekats ut och klassificerats och ett urval av dessa områden ska även besökas ute i fält för en närmare bedömning. Inventeringar har genomförts i södra delen av kommunen under hösten 2017 och vidare inventeringar av andra delar i kommunen kommer att ske under våren 2018.

Syftet med en naturvärdesinventering är att hitta områden med positiv betydelse för att bevara biologisk mångfald. Sådana områden kan hysa ovanliga arter eller utgöras av ovanliga eller värdefulla naturtyper.

Vid en naturvärdesinventering eftersöks ovanliga arter (signalarter och rödlistade arter) och biotopstrukturer som kan ligga till grund för bedömning och värdering av varje biotop. Vid inventeringen genomströvas varje område och noteringar görs om artförekomster, biotoper och naturtyper. 

Varje område med naturvärde får en naturvärdesklass på en tregradig skala. Resultatet från naturvärdesinventeringen används i Lerum kommuns naturvårdsprogram, vilket ligger till grund för bland annat detaljplanearbete och bedömning av områdens känslighet för eventuell exploatering. Naturvärdesinventeringen planeras, utförs och redovisas i enlighet med ”Svensk Standard SS 199000:2014; avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”.

Här kan du läsa mer om naturvårdsprogrammet.

LONA logga