Invasiva främmande arter

Kanske har du stött på parkslide eller den spanska skogssnigeln, också kallad mördarsnigel i någon av kommunens parker och naturområden? Dessa arter är exempel på främmande arter som med människans hjälp, både avsiktligt och oavsiktligt, har flyttats till nya miljöer där de orsakar stora problem när de breder ut sig.

De arter som skapar problem är oftast invasiva, det vill säga att de är mycket konkurrenskraftiga och spridningsbenägna. De breder ut sig på andras bekostnad, vilket innebär att inhemska arter trängs undan och riskerar att försvinna från platsen.

Vad gör kommunen?

Under 2019 fortsätter arbetet med att se vad vi kan göra för att förhindra ytterligare spridning och lokalt minska förekomsten. Under sommaren kartlägger vi platser där invasiva växter förekommer. I dagsläget har kommunens återvinningscentral Hultet rutiner för hantering av invasiva arter som kommer in med trädgårdsavfall. Dessa läggs i sopsäckar som går till förbränning.

På Hultet finns det uppslag av jättebalsamin, parkslide och jätteloka, bland annat i anslutning till komposteringsansläggningen för trädgårdsavfall. Kommunen slår den sluttäckta ytan på Hultet varje år enligt krav i sluttäckningsplanen för att förhindra att andra växter än örter etablerar sig på den sluttäckta deponin.

Lerums kommun ansökte om LONA-bidrag för att genomföra inventering samt ta fram åtgärdsplan för invasiva främmande arter. Med anledning av Naturvårdsverkets nedskurna budget för LONA-bidrag har Lerums kommun inte beviljats bidrag, men kommunen planerar att göra en ny ansökan för 2020-2021.

Detta kan du göra för att förhindra spridning av invasiva arter

Artportalen och invasivaarter.nu är webbplatser för obervationer av växter, djur och svampar. De utvecklas och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av naturvårdsverket.