Invasiva främmande arter

Kanske har du stött på parkslide eller den spanska skogssnigeln, också kallad mördarsnigel i någon av kommunens parker och naturområden? Dessa arter är exempel på främmande arter som med människans hjälp, både avsiktligt och oavsiktligt, har flyttats till nya miljöer där de orsakar stora problem när de breder ut sig.

De arter som skapar problem är oftast invasiva, det vill säga att de är mycket konkurrenskraftiga och spridningsbenägna. De breder ut sig på andras bekostnad, vilket innebär att inhemska arter trängs undan och riskerar att försvinna från platsen.

Vad gör kommunen?

I kommunen sker satsningar för att minska den oavsiktliga spridningen av parkslide. Under sommaren 2019 har vi kartlagt platser där parkslide, jätteloka, sjögull, jättebalsamin och skunkkalla förekommer. Vi arbetar med att ta fram interna rutiner för hantering av parkslide framöver. Under hösten kommer vissa bekämpningsförsök att genomföras på parkslide.

Lerums kommun ansökte inför 2019 om LONA-bidrag för att genomföra inventering samt ta fram åtgärdsplan för invasiva främmande arter. Med anledning av Naturvårdsverkets nedskurna budget för LONA-bidrag 2019 delades inga bidrag ut. Kommunen planerar att göra en ny ansökan för 2020-2021.

Kommunens återvinningscentral Hultet har rutiner för hantering av invasiva växter som kommer in med trädgårdsavfall. Dessa läggs i sopsäckar som går till förbränning. På Hultet finns det uppslag av jättebalsamin, parkslide och jätteloka, bland annat i anslutning till komposteringsansläggningen för trädgårdsavfall. Kommunen slår den sluttäckta ytan på Hultet varje år enligt krav i sluttäckningsplanen för att förhindra att andra växter än örter etablerar sig på den sluttäckta deponin.

Detta kan du göra för att förhindra spridning av invasiva arter

  • Plantera aldrig invasiva arter i din trädgård.
  • Om du upptäcker en invasiv växt eller spansk skogssnigel i din trädgård så ta bort den direkt.
  • Tänk på hur du slänger invasiva växter. Du ska inte lägga dem på komposten, utan lägga dem i sopsäckar som du lämnar till förbränning på återvinningscentralen Hultet. Lägg dem i containern för brännbart och absolut inte bland trädgårdsavfallet.
  • Läs mer om vanliga frågor och svar.
  • Släpp inte ut vattenväxter, fisk, signalkräfta eller andra djur i naturen. Dessa arter sprids ofta vidare längs vattendraget. Djuren förflyttar sig oftast själva, men också små fragment av många vattenväxter, eller frukter och frön som flyter sprids mycket lätt vidare, eller får hjälp av till exempel fåglar. Så inte ens isolerade dammar är helt säkra.
  • Om du har sett någon av de invasiva arterna, jätteloka eller jättebalsamin så kan du rapportera in det via webbplatsen invasivaarter.nu
  • Parkslide, sjögull och andra invasiva arter rapporterar du i webbforumläret Artprotalen.

Artportalen och invasivaarter.nu är webbplatser för obervationer av växter, djur och svampar. De utvecklas och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av naturvårdsverket.