Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Invasiva främmande arter

Kanske har du stött på parkslide eller den spanska skogssnigeln, också kallad mördarsnigel i någon av kommunens parker och naturområden? Dessa arter är exempel på främmande arter som med människans hjälp, både avsiktligt och oavsiktligt, har flyttats till nya miljöer där de orsakar stora problem när de breder ut sig.

De arter som skapar problem är oftast invasiva, det vill säga att de är mycket konkurrenskraftiga och spridningsbenägna. De breder ut sig på andras bekostnad, vilket innebär att inhemska arter trängs undan och riskerar att försvinna från platsen.

Vad gör kommunen?

Under sommaren 2019 kartlade vi platser där parkslide, jätteloka, sjögull, jättebalsamin och skunkkalla förekommer. Under hösten 2019 genomfördes vissa bekämpningsförsök på parkslide och de kommer följas upp framöver. En första uppföljning gjordes sommaren 2020.
Klicka här för en beskrivning av åtgärderna samt uppföljningen. Under 2020 har även kartläggningen av framförallt parkslide fortsatt. 

Vi har också tagit fram rutiner gällande parkslide för kommunens parkenhet och för invasiva växter för kommunens återvinningscentral Hultet.Logga för den lokala naturvårdssatsningenFoto av: Lerums kommun

Mellan april 2020 och december 2021 pågår ett projekt om invasiva främmande arter i Lerums kommun. Projektet finansieras av
statligt LONA-bidrag (bidrag från den lokala naturvårdssatsningen)
samt av Lerums kommun. Projektet omfattar fyra åtgärder:

 • Inventering av vattenlevande invasiva främmande arter (sjögull, vattenpest och smal vattenpest). Åtgärden är genomförd, se rapport nedan.
 • Bekämpning av parkslide på minst tio platser. Platserna kommer vara på kommunal mark i eller i anslutning till känsliga naturmiljöer. Åtgärden är delvis genomförd, fortsätter under 2021. Läs mer här.
 • Framtagande av rutiner för kommunens enheter kopplat till invasiva främmande arter. Åtgärden pågår under 2020 och 2021.
 • Framtagande av en åtgärdsplan för hur kommunen ska hantera invasiva främmande arter. Åtgärden pågår under 2020 och 2021.

Kommunens återvinningscentral Hultet har rutiner för hantering av invasiva växter som kommer in med trädgårdsavfall. Dessa läggs i sopsäckar som går till förbränning. På Hultet finns det uppslag av jättebalsamin, parkslide och jätteloka, bland annat i anslutning till komposteringsansläggningen för trädgårdsavfall. Kommunen slår den sluttäckta ytan på Hultet varje år enligt krav i sluttäckningsplanen för att förhindra att andra växter än örter etablerar sig på den sluttäckta deponin.

Detta kan du göra för att förhindra spridning av invasiva arter

 • Plantera aldrig invasiva arter i din trädgård.
 • Om du upptäcker en invasiv växt, spansk skogssnigel eller svarthuvad snigel i din trädgård så ta bort den direkt.
 • Tänk på hur du slänger invasiva växter. Du ska inte lägga dem på komposten, utan lägga dem i sopsäckar som du lämnar till förbränning på återvinningscentralen Hultet. Lägg dem i containern för brännbart och absolut inte bland trädgårdsavfallet.
 • Läs mer om vanliga frågor och svar.
 • Släpp inte ut vattenväxter, fisk, signalkräfta eller andra djur i naturen. Dessa arter sprids ofta vidare längs vattendraget. Djuren förflyttar sig oftast själva, men också små fragment av många vattenväxter, eller frukter och frön som flyter sprids mycket lätt vidare, eller får hjälp av till exempel fåglar. Så inte ens isolerade dammar är helt säkra.
 • Om du har sett någon av de invasiva arterna, jätteloka eller jättebalsamin så kan du rapportera in det via webbplatsen invasivaarter.nu
 • Parkslide, sjögull och andra invasiva arter rapporterar du i webbformuläret Artportalen.

Artportalen och invasivaarter.nu är webbplatser för observationer av växter, djur och svampar. De utvecklas och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av naturvårdsverket.