Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Parkslide

Parkslide är en invasiv art. Växten är mycket konkurrenskraftig och spridningsbenägen och breder ut sig på andra växters bekostnad. Det innebär att inhemska arter trängs undan och riskerar att försvinna från platsen.

En översikt av var det finns parkslide i kommunen finns på webbplatsen Artportalen. Om du känner till andra bestånd av parkslide får det gärna rapporteras på invasivaarter.nu. Rapportera in beståndets storlek, koordinat/plats och en bild på beståndet. 

Kommunens arbete med parkslide

Under sommaren 2019 kartlade vi platser där parkslide, jätteloka, sjögull, jättebalsamin och skunkkalla förekommer. Under hösten 2019 genomfördes några bekämpningsförsök på parkslide och de kommer att följas upp framöver. Vi har också tagit fram rutiner gällande parkslide för kommunens parkenhet och för invasiva växter för kommunens återvinningscentral Hultet.

LonalogganMellan april 2020 och december 2021 pågår ett projekt om invasiva främmande arter i Lerums kommun. Projektet finansieras av statligt LONA-bidrag (bidrag från den lokala naturvårdssatsningen) samt av Lerums kommun. Projektet omfattar fyra åtgärder:

 • Inventering av vattenlevande invasiva främmande arter (sjögull, vattenpest och smal vattenpest).
 • Bekämpning av parkslide på minst tio platser. Platserna kommer vara på kommunal mark i eller i anslutning till känsliga naturmiljöer.
 • Framtagande av rutiner för kommunens enheter kopplat till invasiva främmande arter.
 • Framtagande av en åtgärdsplan för hur kommunen ska hantera invasiva främmande arter.

Nedan finns några råd kring hantering av parkslide

Lämplig tid för skötsel av parkslide, och minska spridningen, är under perioden augusti-september.

Allmänt

 • Sprid aldrig växt- eller rotdelar av parkslide.
 • Använd aldrig jord som kan innehålla växt- eller rotdelar som utfyllnad.
 • All aktivitet i närheten av ett parkslidebestånd innebär en spridningsrisk, till exempel gräsklippning, snöröjning, krattning, ogräsrensning med mera.
 • Torka växtdelarna och bränn rotdelarna på plats hellre än att transportera dem från platsen.
 • Växtdelar torkas på hårdgjord yta eller presenning, rötter försluts i säckar och bränns.  
 • Var extra försiktig när bestånd av parkslide finns i slänter och nära vatten. Observera - hög spridningsrisk.
 • Färska växtdelar och alla rotdelar, färska som torkade, hanteras som risk för spridning av arten.

Att tänka på före åtgärd

 • Rötter av parkslide.Beståndet är mycket större under mark än ovan mark. Undersök hur långt ifrån beståndet rotdelarna förekommer genom provgrävning med spade.
 • Märk ut yttre delarna av beståndet med pinnar för att markera det underjordiska parkslidebeståndet.
 • Spärra av området innan åtgärd för att säkerställa att inga rot-eller växtdelar sprids till andra områden.
 • Vid sanering, avlägsna hela beståndet, över och under markytan.
 • Undvik körning i redan uppgrävda områden då rotdelar kan spridas via maskiner/däck.
 • Förbered transport inom och från området, en särskild transportväg kan skapas inom området.
 • Utred hur avfallet ska tas omhand redan innan åtgärd.

Åtgärd skörd

 • Rotdelar ska inte slitas upp ur jorden utan kontroll, exempelvis klippaggregat, då det kan leda till spridning. Om beståndet måste tas ned så kan det vältas.
 • Växtdelar ska knäckas eller brytas av vid roten och inte trasas sönder vid skörd.
 • Om möjligt låt materialet torka på plats på hårdgjord yta eller presenning. Sprid ut materialet så att det torkar snabbt. Transportera därefter från platsen eller låt ligga kvar. Torkade växtdelar kan inte gro, se nedan om avfall.
 • Om färskt växtmaterial måste transporteras från platsen krävs att det sker med största försiktighet. Färskt växtmaterial får inte spridas till områden där det kan gro.
 • Vart du än placerar det färska växtmaterialet ska du hålla uppsikt över det tills det torkat.
 • Försök att åtgärda hela beståndet eftersom kvarlämnade gröna delar ger kraft till hela beståndet.
 • Om det inte går att åtgärda beståndet kan spridning hindras genom att gräva ner en rotbarriär.
 • Vid uppsamling ska arbetet ske inom beståndet så långt som möjligt. Undvik spridning i närområdet genom att se till att alla delar av växten samlas upp.
 • All utrustning ska saneras noggrant innan transport från åtgärdsområdet.

Åtgärd grävning

 • Om ett bestånd ska täckas eller grävas upp, gör hellre åtgärderna utanför växtsäsong. På så sätt undviks onödigt omhändertagande av organiskt avfall då det innebär en spridningsrisk.
 • Definiera beståndets storlek, ovan och under markytan, och åtgärda hela beståndet.
 • Grävning genomförs tillräckligt djupt så att alla rotfragment grävs bort.
 • Rötter grävs upp och sorteras från jord på presenning och läggs i förslutningsbara säckar.
 • Säckarna bränns eller hanteras som riskavfall (även aska).
 • Rensad jord läggs på plats omsluten av ett membran som tålig markduk eller liknande.
 • All utrustning ska saneras noggrant innan transport från åtgärdsområdet.

Avfall och invasivhygien

 • Allt avfall måste ses som riskavfall och behandlas som det.
 • Vid transport sker det på sådant sätt att ingen risk för spridning finns, exempelvis försluten container.
 • Om färska växtdelar inte tas om hand och torkas på plats ska de tillsammans med rotdelarna läggas i förslutna sopsäckar och lämnas i brännbart på avfallsanläggningen. Varningsskyltar krävs.  
 • På plats torkas växtdelarna väl utspridda på hårdgjord yta eller presenning.
 • Torkning bör inte göras på platser där risk finns att materialet kan spridas nedför slänt eller till vattendrag.
 • När växtdelar vissnat och blivit bruna är torkningen klar. Om sanering inte är möjlig och åtgärdens syfte är kontroll, kan växtdelarna lämnas inom växtområdet för parkslide. Det bör dock observeras att rötter visat sig kunna gro även efter uttorkning.  
 • All utrustning ska saneras noggrant innan transport från åtgärdsområdet.

Läs mer på sidan Vanliga frågor och svar om naturen.