Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Skyddsvärda träd

Gamla, grova träd hyser ett rikt växt- och djurliv. Dels fåglar och fladdermöss, men även, vilket är minst lika viktigt, svampar, insekter, mossor och lavar. Åt alla dessa växter och djur erbjuder de gamla träden både boplatser och rikligt med föda. Många av arterna är helt beroende av dessa träd, men träden har blivit färre och färre.

De gamla träd du ser i dagens kulturlandskap utgör högst någon procent av de som fanns på Linnés tid. Trots det har Sverige ett av Europas största bestånd av stora, gamla träd, vilket innebär ett stort ansvar. Idag saknas dock efterföljarna, det vill säga yngre träd som är på väg att bli gamla och kan ta vid när de gamla träden faller.

Lerums kommun ligger i ett lövskogrikt landskap längs Säveån och de stora sjöarna Aspen, Sävelången och Mjörn.  Här finns ädellövskogar och andra skogar med stort inslag av ädellövträd. Landskapet är också ovanligt rikt på gamla, grova träd, och därför har kommunen pekat ut miljöer med sådana träd som en särskild ansvarsnaturtyp för Lerum.

Var Lerums gamla träd finns kan du se på Trädportalen. Där kan du också rapportera in träd som du själv har uppmärksammat eller har i din trädgård!

Vilka träd är skyddsvärda och vilka är särskilt skyddsvärda?

Det finns många anledningar till att träd är skyddsvärda. Som nämnts ovan hyser gamla, grova träd en stor mångfald av arter men också yngre träd som ska ta vid när de gamla träden dör, är skyddsvärda för att skapa kontinuitet. Likaså är träd som blommar och sätter bär eller frukt skyddsvärda då de ger föda åt humlor, fåglar med mera. 

Vissa kategorier av skyddsvärda träd har pekats ut som särskilt skyddsvärda och kan beskrivas som särskilt värdefulla. Både levande och döda träd kan vara särskilt skyddsvärda. Dessa har ett visst juridiskt skydd. Med särskilt skyddsvärda träd menas:

  • Jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd (130 cm upp på stammen).
  • Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år, övriga äldre än 140 år.
  • Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd och med utvecklad hålighet i stammen.

Äldre träd av till exempel alm, ask, rönn, oxel, asp och sälg uppfyller endast ibland kriterierna för särskilt skyddsvärda träd men eftersom dessa är ovanliga i landskapet och värdefulla bör de normalt sparas.

Hur kan jag skydda ett träd?

Var rädd om de gamla träd som finns kvar och se till att de kan leva vidare så länge som möjligt. Om ett gammalt träd riskerar att falla är ofta beskärning ett bra alternativ istället för att fälla hela trädet. Låt gärna döda träd stå och låt död ved finnas kvar där det är möjligt. Tänk också på att bevara och vårda yngre träd som kan växa till sig och bli framtidens jätteträd. Många arter riskerar att dö ut om de gamla träden försvinner.

I länsstyrelsernas broschyr Skydda träden vid arbeten, finns också tips på hur du skyddar träden vid byggnation och grävningar. Du hittar broschyren nedan under ladda hem.

Läs också vanliga frågor om svar om skyddsvärda träd som du hittar nedan under ladda hem.