Skyddsvärda träd

Gamla grova träd hyser ett rikt växt- och djurliv. Dels fåglar och fladdermöss, men även – vilket är minst lika viktigt – svampar, skalbaggar och lavar. Åt alla dessa växter och djur erbjuder de gamla träden både boplatser och rikligt med föda. Många av arterna är helt beroende av dessa träd, som blivit färre och färre. De gamla träd du ser i dagens kulturlandskap utgör högst någon procent av de som fanns på Linnés tid. Trots det har Sverige ett av Europas största bestånd av stora, gamla träd, vilket innebär ett stort ansvar. Idag saknas även efterföljarna, det vill säga yngre träd som är på väg att bli gamla och kan ta vid när de gamla träden faller.

Lerums kommun ligger i ett lövskogrikt landskap längs Säveån och de stora sjöarna Aspen, Sävelången och Mjörn.  Här finns ädellövskogar och andra skogar med stort inslag av ädellövträd. Landskapet är också ovanligt rikt på gamla, grova träd, och därför har kommunen pekat ut miljöer med sådana träd som en särskild ansvarsnaturtyp för Lerum.

Var Lerums gamla träd finns kan du se på Trädportalen. Där kan du också rapportera in träd som du själv har uppmärksammat eller har i din trädgård!

Vilka träd är särskilt skyddsvärda?

  • Jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter
  • Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år, övriga äldre än 140 år
  • Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter och med en väl utvecklad hålighet i stammen

Hur kan jag skydda ett träd?

Var rädd om de gamla träd som finns kvar och se till att de kan leva vidare så länge som möjligt. Om ett gammalt träd riskerar att falla är ofta beskärning ett bra alternativ istället för att fälla hela trädet. Låt gärna döda träd stå och låt död ved finnas kvar där det är möjligt. Tänk också på att bevara och vårda yngre träd som kan växa till sig och bli framtidens jätteträd. Många arter risker att dö ut om de gamla träden försvinner.

Läs mer om vad du kan göra i broschyrerna Därför är vissa träd mer värdefulla än andra och Äger du ett gammalt träd? eller på länsstyrelsens hemsida.

Läs mer om träd här:

Läs också vanliga frågor om svar om skyddsvärda träd som du hittar nedan under ladda hem.