Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Nedtagning av träd

Träd och växtlighet är värdefull och sparas i möjligaste mån om de inte utgör någon fara. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd. Om trädet står inom detaljplan kan det finnas bestämmelser som reglerar trädfällning. I vissa fall kan marklov krävas. Träd kan också vara skyddade genom att de står inom strandskydd eller i en allé.

Vad gäller vid nedtagning av träd på min egen mark?

Ibland uppstår det situationer när träd trots allt behöver tas ner. Ett träd som är skyddsvärt men inte uppfyller någon av definitionerna för särskilt skyddsvärda träd och inte heller är skyddat på något annat sätt, exempel genom naturminnesmärkning, har inte något juridiskt skydd och kan tas ner utan anmälan. Eftersom trädet ändå hyser höga naturvärden bör du alltid överväga och fundera på alternativ till nedtagning. Du kan läsa mer om skyddsvärda träd under Mer information.  

Ett träd som klassas som särskilt skyddsvärt har däremot lagligt skydd. Oavsett var ett särskilt skyddsvärt träd växer krävs samråd med Länsstyrelsen innan det tas ner, toppkapas eller utsätts för annan kraftig beskärning. Detta gäller även träd som växer på din egen tomt. Orsaken till att samråd krävs är att nedtagandet av ett särskilt skyddsvärt träd riskerar att väsentligt ändra naturmiljön, eftersom dessa träd spelar så stor roll för den biologiska mångfalden. Samråd ska göras enligt 12 kapitlet 6 § Miljöbalken – ett så kallat 12:6 samråd.

Samråd med Länsstyrelsen

Samrådet görs genom att du som markägare fyller i en digital blankett på Länsstyrelsen, se länk under Mer information. Anmälan ska göras senast sex veckor innan du har planerat att åtgärda trädet. Det kostar inget att göra en anmälan om samråd. 

Nedtagning av träd på annans mark

Träd på kommunens mark

Du får inte ta ner träd på kommunens mark. Träd som står på kommunal mark ägs av kommunen och om du tar ner dessa kan du bli skadeståndsskyldig. Om du har önskemål om nedtagning av träd på kommunens mark kan du ansökan om trädfällning genom att fylla i blanketten under Ladda hem och skicka in. 

Kriterier som kommunen tar hänsyn till vid bedömning av trädfällning är:

  • Trädets kondition och värde, riskbedömning av trädets farlighet för allmänhet eller fastighetsägare.
  • Trädets betydelse för området, vilken funktion fyller det?
  • Trädets värde för biologisk mångfald, kulturmiljö, rekreation och stadsbild.
  • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes?
  • Ålder och storlek. Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler.  

Kostnad för trädfällning

Det är du som ansöker om att fälla träd på kommunens mark som betalar för att fälla och forsla bort de träd som tas ner. Arbetet ska utföras av utbildad personal med F-skattsedel, ansvarsförsäkring samt utbildning för trädfällning med motorsåg. Krävs marklov eller dispens står du även för den kostnaden.

Kan jag kräva att grannen tar ner ett träd som påverkar min tomt?

Du som markägare har ingen rätt att kräva nedtagning av träd, grenar eller rötter som växer in från annan tomtmark om detta inte utgör en betydande olägenhet. Skugga, löv, barr, frön, nedskräpning eller störning av teknisk utrustning räknas inte som betydande olägenhet i juridisk mening.

Betydande olägenhet kan vara att grenar påverkar taket så att det riskerar att gå sönder eller att infarten förstörs av rötter. Lagen gäller endast rot och gren. En stam som hänger över tomtgränsen omfattas inte av dessa bestämmelser.

Bestämmelser kring rättsförhållanden mellan grannar när det gäller träd regleras i Jordabalken och kan summeras i nedan punktform;

  • Från det att du ber din granne åtgärda sitt träd ska tomtinnehavaren först ges möjlighet att vidta åtgärder (lämpligen 6 månader). Därefter kan du genomföra åtgärderna efter tomtinnehavarens godkännande.
  • Ingreppet får inte innebära sådan skada på trädet att detta dör.
  • Skulle trädet dö till följd av ingreppet kan den som genomförda åtgärden bli ersättningsskyldig.
  • Om trädet är skyddsvärt ska ett 12:6 samråd först genomföras med Länsstyrelsen före åtgärd.
  • Om överenskommelse mellan inblandade parter inte kan nås följer en civilrättslig process.

Hänsyn till träd vid mark- och grävarbeten

Trädens rotsystem sträcker sig långt utanför kronans yttersta grenar. För att inte skada ett träd när olika arbeten utförs i närheten måste hänsyn tas, inte bara till de ovanjordiska delarna utan också till rötterna. Tunga maskiner påverkar träden genom att packa samman marken så att rötterna får svårare att ta upp syre, vatten och att breda ut sig. Grävarbeten kan göra skada mer direkt genom att rötterna grävs av, effekten kan komma  flera år senare på grund av långsamma försämringar i trädets hälsa.

De riktlinjer som anges vid arbeten runt ett träd är att det ska skyddas minst 2 meter ut från kronan men helst 15 gånger stammens diameter. För ett träd som är 50 centimeter i diameter (157 cm omkrets) ska arbeten alltså helst undvikas 7,5 meter från trädet. I länsstyrelsernas broschyr Skydda träden vid arbeten, finns tips om hur du skyddar träden vid byggnation och grävningar.

Hur vi hanterar personuppgifter vid ansökan om trädfällning

Då du ansöker om trädfällning med blanketten nedanför, lämnar du även dina personuppgifter. Läs mer nedan under Ladda hem om hur vi behandlar dina personuppgifter för Ansökan om trädfällning.