Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sjöar och vattendrag

Lerums kommun, med de stora sjöarna Mjörn, Sävelången och Aspen samt många mindre sjöar, är Västsveriges sjötätaste kommun.

Lerum korsas också av två skilda biflöden till Göta Älv, Lärjeån från Gråbo och västerut, samt Säveån. Se vattenöversikt nederst på sidan.

Försurning och kalkning

Västsverige är sedan lång tid svårt drabbat av försurning. Lerum och andra kommuner kalkar därför i många sjöar för att hindra försurningens effekter på växt- och djurliv. Kalkningen sker regelbundet och varierar från en gång om året till en gång vart tredje år, beroende på sjöns storlek och vattenvolym.  I många kalkade sjöar och vattendrag tas varje år vattenprover. Resultaten visar att kalkningen fungerar bra. I några av de kalkade sjöarna där fisken tidigare försvunnit på grund av försurningen innan kalkningen, finns i dag återigen fisk och fiskätande fåglar.

Övergödning och algblomning

När växtnäringsämnena kväve och fosfor finns i för stora halter i vattenmiljön och där orsakar algblomningar med mera, brukar man tala om övergödning. Grovt sett är det kväve som ger dessa problem i västerhavet och fosfor i sötvatten.

Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag. De uppträder främst under högsommaren och hösten. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om algblomning.

Lärjeån, Häcksjöbäcken, Älsjöbäcken, Lerån och Säveån är hårt belastade av näringsämnen. Sjöarna Aspen och Mjörn har tidigare haft problem orsakade av övergödning. Flera åtgärder har vidtagits inom avrinningsområdena och Länsstyrelsen bedömer i nuläget att sjöarna inte har övergödningsproblem. Tillförsel av näringsämnen sker fortfarande och det är därför viktigt att arbetet med att förbättra förhållandena i Mjörn och Aspen fortsätter. Här kan du läsa om arbetet med vattenfrågor

Mer information om våra vatten finns i VISS

I vatteninformationssystem Sverige, VISS, finns mycket information om de sjöar och vattendrag i vår kommun som är så kallade vattenförekomster. Där beskrivs även annan påverkan än försurning och övergödning, till exempel vandringshinder och miljögifter.