Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Grundvatten

Grundvatten bildas genom att regn och smältvatten tränger ner genom markytan och fyller porer i marken och sprickor i berggrunden eller genom läckage från till exempel vattendrag till omgivande mark.

Normalt kan det sägas finnas två typer av grundvatten, det som finns i jordlagren och det som finns i berggrunden.

Vatten löser föroreningar

Vatten är som de flesta vet ett bra lösningsmedel för många ämnen. Många olika föroreningar kan lätt lösa sig i vatten och då påverkas ofta vattenkvaliteten i våra grundvattentillgångar genom att föroreningar från markytan tar sig ner till grundvattnet. Gödnings och bekämpningsmedel, dåligt fungerande avloppsanläggningar, vägsalt och läckage från soptippar är exempel på föroreningskällor som kan vara förödande för grundvattnets kvalitet.

Allmänt om dricksvatten

Det viktigaste användningsområdet för grundvatten är inom kommunal och enskild vattenförsörjning. Grundvatten som dricksvatten har många fördelar framför ytvatten, bland annat en jämn och låg temperatur, låg halt av organiska ämnen och en bättre mikrobiologisk kvalitet. Ofta kan grundvatten användas helt utan förbehandling, men om reningsåtgärder visar sig nödvändiga är dessa i allmänhet enklare och betydligt mindre kemikaliekrävande än för ytvatten.

Vanligt med egen brunn

Hälften av den kommunala vattenförsörjningen i landet baseras på grundvatten. Drygt en miljon människor i Sverige har inte kommunalt vatten utan använder grundvatten från egna, grävda eller borrade brunnar för sin vattenförsörjning. Ungefär lika många utnyttjar grundvatten vid sitt fritidsboende.

Borrade brunnar är i Lerum vanligast och i princip alla brunnar som nyanläggs är bergborrade. Detta beror dels på att man på de flesta ställen i kommunen saknar den typ av jordmaterial som krävs för att kunna anlägga en fungerande grävd brunn men också på att kvaliteten på berggrundvatten normalt är bättre och mer stabilt och risken för påverkan från föroreningar med mera från markytan är betydligt lägre.

Förutom för dricksvattenförsörjning nyttjas grundvatten i jordbruket, för djurhållning och bevattning, som processvatten i vissa industrier, för trädgårdsbevattning och för energiutvinning och luftkonditionering.

Klicka här för mer information om enskilt vatten.