Miljögifter i fisk från Anten och Mjörn

Nyhetsbrev från Anten-Mjörnkommittén delas ut till boende runt Mjörn under juli 2013. I nyhetsbrevet berättas bland annat om den undersökning av kvicksilver i abborre som gjordes under hösten 2012. Nya undersökningar av kvicksilver i fisk planeras till hösten 2013. Du hittar nyhetsbrevet längst ner på sidan.

Undersökningar har visat på förhöjda halter av de miljöfarliga ämnena krom, PCB och TBT i sedimenten i Anten och Mjörn. Med detta som bakgrund undersökte Anten-Mjörnkommittén i september 2012 förekomsten av miljögifter i fiskarna i sjöarna. När resultatet nu analyserats visar det att abborrarna i sjöarna innehåller miljögifter. Miljöskyddskontoret i Alingsås har sammanställt en rapport med resultatet av undersökningen. Rapporten finns bifogad längre ned på denna sida.

Resultatet innebär begränsningar för att äta fisk fångad i Mjörn, se kostrekommendationer nedan. Att bada i sjön eller dricka vattnet (efter normal rening som behövs för att ta bort ex bakterier) innebär ingen risk utifrån nuvarande resultat.

Råd om fisk

Kvinnor som är eller försöker bli gravida eller som ammar bör följa Livsmedelsverkets kostrekommendationer och inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare 2-3 gånger per år. Vi andra bör inte äta insjöfiskar mer än en gång per vecka. Genom att variera sin kost och äta olika sorters fisk och skaldjur kan risken med miljögifter i fisken minskas samtidigt som fördelarna med många av de nyttiga ämnen som finns i fisk och skaldjur uppnås.

Läs mer om kostrekommendationer gällande fisk hos Livsmedelsverket.

Gränsvärden i livsmedel

Det finns gemensamma gränsvärden inom EU för högsta tillåtna kvicksilverhalter i vissa livsmedel som säljs. För fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 milligram per kilo. För vissa fiskarter, som gädda och ål, är gränsvärdet 1,0 milligram per kilo.

Om kvicksilver

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Trots att Sverige i snart 20 års tid har minskat utsläpp och användning av kvicksilver är föroreningssituationen fortfarande allvarlig och halterna i miljön fortsätter att öka.

Kvicksilver är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i atmosfären. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer. Kvicksilver och dess föreningar har framförallt negativa effekter på nervsystemet och dess utveckling.

Läs mer om kvicksilver hos Kemikalieinspektionen

Bakgrund och andra undersökningar

Sedimenten i sjöarna Anten och Mjörn har undersökts tidigare. Dessa resultat ingår i de Limnologiska undersökningar som görs i sjöarna ungefär vart tionde år. Rapporten från den senaste Limnologiska undersökningen finns bifogad nedan. Länsstyrelsen har också genomfört sedimentundersökningar i hamnar i länet och då togs prover i Mjörn som påvisade förekomst av tennorganiska föroreningar (TBT). Även denna rapport finns att ladda ner nedan.