Vattendirektivet

Inom EU reglerades vattenfrågor länge av flera olika direktiv. Detta förändrades år 2000 då samtliga medlemsländer antog det så kallade Vattendirektivet (2000/60/EG).

 I Sverige har Vattendirektivet implementerats genom förordningen om förvaltning av vatten (SFS 2004:660) som ligger under Miljöbalken.

En stor skillnad mot tidigare arbete med vattenvård är att helhetssynen på vattendrag har fått mycket mer tyngd i och med införandet av vattendirektivet. Administrativa gränser som kommun-, läns- och landsgränser utgör inte längre utgångspunkt för arbetet som istället präglas av en helhetssyn i form av vattnets avrinningsområde.

Sverige har därför delats upp i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt.

Lerums kommun ligger inom Västerhavets vattendistrikt. Distriktet sträcker sig från norra Skåne till Göta älvs källflöden i Härjedalen och Norge. I distriktet ingår helt eller delvis 112 kommuner, 9 län och 2 länder.