Arbete med vattenfrågor

Vattenråd

Stora delar av Lerums kommun ligger inom Säveåns avrinningsområde och i kommunen södra delar finns områden som ligger inom Mölndalsåns avrinningsområde. Säveåns vattenråd och Mölndalsåns vattenråd bildades 2008. De fungerar som samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Säveåns respektive Mölndalsåns avrinningsområden. Lerums kommun finns representerade i båda vattenråden.

Anten-Mjörnkommittén

Sjöarna Anten och Mjörn ligger i Alingsås och Lerums kommuner. Tillrinningen sker främst från Mellbyån och Säveån. Båda sjöarna har problem med övergödning. Anten-Mjörnkommittén är ett samarbetsorgan mellan kommunerna Alingsås, Lerum och Vårgårda, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göta älvs vattenvårdsförbund, Antens och Mjörns fiskevårdsområden, Lantbrukarnas riksförbund, Naturskyddsföreningen och Alingsås sportfiskeförening.

Syftet med kommitténs arbete är inriktat mot att minska närsaltbelastningen till sjöarna och att arbeta med andra frågor som har påverkan på  vattnets kvalitet och förutsättningarna för flora och fauna i sjöarna.

Göta Älvs vattenvårdsförbund

Göta älvs vattenvårdsförbund är en organisation med syfte att skydda och förbättra vattendragens vattenkvalitet inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern. Medlemmarna utgörs av kommunerna inom området, länsstyrelsen, vattenmyndigheten och av företrädare för näringsliv, forskning och naturvård. I första hand sker arbetet genom att samordna och genomföra nödvändig vattendragskontroll inom området.

Mer information