Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Arbete med vattenfrågor

Vattenråd

Stora delar av Lerums kommun ligger inom Säveåns avrinningsområde och i kommunen södra delar finns områden som ligger inom Mölndalsåns avrinningsområde. Säveåns vattenråd och Mölndalsåns vattenråd bildades 2008. De fungerar som samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Säveåns respektive Mölndalsåns avrinningsområden. Lerums kommun finns representerade i båda vattenråden.

Göta Älvs vattenvårdsförbund

Göta älvs vattenvårdsförbund är en organisation med syfte att skydda och förbättra vattendragens vattenkvalitet inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern. Medlemmarna utgörs av kommunerna inom området, länsstyrelsen, vattenmyndigheten och av företrädare för näringsliv, forskning och naturvård. I första hand sker arbetet genom att samordna och genomföra nödvändig vattendragskontroll inom området.

Mer information finns när du klickar på texten nedan

Vattenprovtagningar

Som en åtgärd inom Lerums kommuns vattenöversikt har Miljö- och byggnadsnämnden antagit ett provtagningsprogram för ytvatten i kommunen. Provtagningsprogrammet innebär att Säveån, Lärjeån, Lerån, Alebäcken, Häcksjöbäcken och Älsjöbäcken provtas 6 gånger per år avseende bland annat näringsämnen och förorenande ämnen. Provtagningen genomförs av miljöenheten.