Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Lerådalens naturreservat

Lerådalens naturreservat är Lerums första kommunala naturreservat. Reservatet omfattar en stor del av Leråns dalgång och ligger i det öppna odlingslandskapet mellan Lerum och Stenkullen.

Dalgången längs Lerån är ett karakteristiskt ravinlandskap som utmärks av åns slingrande lopp och betade ravinslänter.

Hit kan du komma för att se fåglar som ormvråk, tornfalk och sånglärka i de öppna markerna. Har du tur kan du även få syn på mer sällsynta arter som rosenfink, kornknarr, forsärla och kungsfiskare. I partier som varit betes- och ängsmarker under långa tider kan du se hävdgynnade växter som prästkrage, svinrot och blåsuga.

Du kan också komma hit för att bara gå en promenad och njuta av utsikten. Kommer du på våren blommar hägg, aplar och hagtorn rikligt. Nere vid ån möts du av frodig och skuggande grönska. Under sommarhalvåret betas hagarna i området av kor och får. 

Reservatet bidrar till att uppfylla flera av kommunens lokala miljömål, bland annat ett rikt odlingslandskap, levande sjöar och vattendrag, ett rikt djur- och växtliv samt tillgänglig och rik natur för friluftsliv.

”Öppet ravinlandskap” är en naturtyp som har pekats ut som ansvarsnaturtyp för kommunen. I och med reservatsbildningen skyddas ett cirka 46 hektar stort område av denna naturtyp.

Syftet med reservatet är att:

  • bevara det vackra och värdefulla odlingslandskapet.
  • bevara ravinslänterna med de formationer som ständigt förändras genom till exempel skred. Skreden skapar livsmiljö för en mängd olika arter.
  • bevara den värdefulla flora och fauna som är knuten till betes- och slåttermarker och öppen jordbruksmark
  • bevara goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv i och utmed Lerån.
    Vegetationen vid ån gynnar arter som öring, elritsa, forsärla, mindre hackspett och vissa mossor och lavar.
  • ge möjligheter till ett naturanpassat och rikt tätortsnära friluftsliv.

För att nå syftet med reservatet ska de naturliga skredprocesserna tillåtas fortsätta, vandringsvägar för fisk ska bevaras och återskapas. Lövskogen längs ån ska bevaras och död ved ska få finnas kvar. I dalgången betar djur för att hålla markerna öppna. Betet och trampet är viktigt för att landskapet inte ska växa igen, och det gynnar också konkurrenssvaga arter som annars trängs ut av mer dominanta växter.

Tillgänglighet i reservatet

För att göra reservatet mer lättillgängligt har stigar och leder anlagts och markerats och informationsskyltar och en informationsfolder (se länk nedan) tagits fram.

Rastplatsen i norr är tillgänglig med rullstol. Utsiktsplatsen i norr når man via en grusad yta med viss lutning. Grinden till beteshagen kan vara svår att öppna.

Hitta hit

Hit tar man sig till fots eller via cykel på cykelbanan mellan Lerum och Gråbo. Buss 525 stannar vid hållplats Stillestorpsvägen. Flera bussar stannar också vid hållplatserna Hede och Lerums kyrka.

Det går också att ta tåget hit. Stenkullens station ligger närmast. Parkering för bil finns bland annat vid Hede, Ölslanda förskola och Stillestorpsvägen/Gråbovägen.

Att tänka på

  • Djuren som betar kan uppfatta hundar som ett hot, och hundar kan också skrämma eller skada djuren. Håll därför din hund kopplad och gå inte för nära flockarna.
  • Reservatet är kuperat och speciellt efter regn kan det vara svårt att ta sig fram. Det gäller särskilt väster om ån.

Välkommen att ta del av den vackra naturen i Leråns dalgång!