Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ansökan om kommunalt vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten, behöver fastigheten ligga inom eller i närheten av en kommunal VA-anläggning.

De kommunala VA-anläggningar ligger i så kallade verksamhetsområden, till exempel en tätort eller ett samhälle. Här förser kommunen området med en eller flera VA-tjänster. Alla anslutna fastigheter som ligger inom ett verksamhetsområde debiteras för de tjänster som finns i just det området. 

Tjänster inom vatten och avlopp (VA):

 • Dricksvatten (V)
 • Avloppsvatten = spillvatten (S)
 • Dagvatten (D)

Verksamhetsområdet beslutas av kommunfullmäktige. I de fall där det inte finns ett verksamhetsområde men kommunal VA-anläggning finns i närheten kan eventuellt en fastighet anslutas genom en så kallad avtalsanslutning. 

Alla tjänster finns inte i alla verksamhetsområden. I de fall där det inte finns ett verksamhetsområde men kommunal VA-anläggning finns i närheten av en fastighet kan en så kallad avtalsanslutning göras. Verksamhetsområdet beslutas av kommunfullmäktige.

Mer information om anslutning och taxa finns i pdf-filen VA-taxa och bestämmelser under Ladda hem.  


Hur går det till att ansöka om kommunalt vatten och avlopp?

 1. Fastighetsägaren lämnar in en VA-ansökan i god tid innan byggstart. Du kan lämna den via vår e-tjänst, klicka på Ansökan om kommunalt vatten i ikonen för E-tjänster. Du kan också skicka den till Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad, VA-enheten, 443 80 Lerum eller via e-post va@lerum.se .
 2. Kommunen drar fram ledningar till fastighetsgränsen, till en så kallad förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gräns mellan kommunens och fastighetsägarens ansvar.
 3. Fastighetsägaren får besked om storlek på anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) och en karta med förbindelsepunkt inritad när ansökan har beviljats.
 4. För att få påbörja åtgärden krävs att fastighetsägaren också har ett startbesked enligt Plan- och bygglagen. Det ansöker man om på Bygglovsenheten.
 5. Fastighetsägaren betalar anläggningsavgiften.
 6. Fastighetsägaren ansvarar för att VA-ledningar inom tomten ritas in på en karta (situationsplan) som lämnas till VA-verksamheten på kommunen.
 7. Fastighetsägaren kopplar på sina VA-ledningar vid förbindelsepunkten samt drar fram ledningarna in i huset. Därefter bokas tid för besiktning av VA-enheten. Om besiktningen inte blir godkänd står fastighetsägaren för uppschaktning och ansvarar för att eventuella fel i framtiden åtgärdas.
 8. Besiktningen godkänns av kommunens personal först när både utförandet och ritningen för VA-ledningar inom tomten (situationsplan) är godkända.
 9. I samband med besiktningen installeras en vattenmätare under förutsättning att fastigheten har en vattenmätarkonsol med kontrollerbart återströmningsskydd monterad. Om besiktningen blir godkänd släpps även vattentillförseln på. Fastighetsägaren bokar tid för besiktning, installation av vattenmätare och vattenpåsläpp hos kommunens medborgarkontor KomIn, telefon 0302-52 10 00.

Vatten under byggtiden

Vatten under byggtiden, så kallat byggvatten, ingår i anläggningsavgiften för villor. För flerfamiljshus, småindustri och dylikt betalas en avgift per lägenhet enligt gällande VA-taxa. Fastighetsägaren är skyldig se till att återströmningsskydd är installerat vid inkoppling för byggvatten.

Återströmningsskydd

Fastighetsägaren är enligt Boverkets byggregler (BBR) skyldig att se till att återströmningsskydd monteras på röret efter vattenmätarkonsolen för att förhindra återströmning av förorenat vatten på inkommande vattenledning. Vattenmätarkonsolen ska vara kontrollerbar. Har du swimmingpool, eller egen verksamhet, krävs en annan klass på återströmningsskyddet, se standarden SS-EN 1717. Är du osäker på om återströmningsskydd är installerat, kontakta en rörläggare/VVS-firma.  

Fullmakt för VA-ansökan

Om du som fastighetsägare vill överlåta din VA-ansökan till privatperson eller entreprenör, ska du lämna in en fullmakt för VA-ansökan. Ansökan gör du via vår e-tjänst. 

Förfrågan om anslutningsavgift

Ibland är det tidigt i byggprocessen och du kanske ännu inte vet om du ska ansluta dig till enbart spillvatten eller till fler nyttigheter. Om du ändå vill veta veta eventuell anläggningskostnad kan du lämna in en Förfrågan om anslutningsavgift. Detta gör du via vår e-tjänst. 

Attefallshus

Ett attefallshus rymmer 30 kvm och innehåller vardagsrum/kök, wc, dusch och sovloft. Inom kommunalt verksamhetsområde kan attefallshus anslutas till kommunalt VA via befintlig förbindelsepunkt. Kostnaden för anslutning blir mellan 32 640 kr och 65 280 kr beroende på hur stor tomtytan är. Bäst är att ansluta till vatten och avlopp med avläsning via vattenmätare. Väljer man att endast ansluta till avlopp krävs ett nytt abonnemang vilket leder till högre kostnad.

Under Ladda hem nedan kan du läsa en broschyr med tre alternativa lösningar till vatten och avlopp för attefallshus. Välj ett av dessa alternativ till din VA-ansökan Bostad som du också kan ladda ner.