Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ansökan om kommunalt vatten och avlopp

För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst.

I Lerums kommun finns tre typer av verksamhetsområden:

  • Områden som har kommunal vattenförsörjning och bortledning av spillvatten, men där dagvatten ska tas omhand lokalt inom fastigheten (LOD).
  • Områden som har kommunal vattenförsörjning och bortledning av spillvatten och dagvatten.
  • Områden som enbart har kommunal vattenförsörjning.


Hur går det till att ansöka om kommunalt vatten och avlopp?

1. Fastighetsägaren lämnar in en VA-ansökan till Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad, VA-enheten, 443 80 Lerum eller e-post va@lerum.se i god tid innan byggstart.

2. Kommunen drar fram ledningar till fastighetsgränsen, till en så kallad förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gräns mellan kommunens och fastighetsägarens ansvar.

3. Fastighetsägaren får besked om storlek på anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) och en karta med förbindelsepunkt inritad när ansökan har beviljats.

4. För att få påbörja åtgärden krävs att fastighetsägaren också har ett startbesked enligt Plan- och bygglagen. Det ansöker man om på Bygglovsenheten.

5. Fastighetsägaren betalar anläggningsavgiften.

6. Fastighetsägaren ansvarar för att VA-ledningar inom tomten ritas in på en karta (situationsplan) som lämnas till VA-verksamheten på kommunen.

7. Fastighetsägaren kopplar på sina VA-ledningar vid förbindelsepunkten samt drar fram ledningarna in i huset. Därefter bokas tid för besiktning av VA-enheten. Om besiktningen ej blir godkänd står fastighetsägaren för uppschaktning och ansvarar för att eventuella fel i framtiden åtgärdas.

8. Besiktningen godkänns av kommunens personal först när både utförandet och ritningen för VA-ledningar inom tomten (situationsplan) är godkända.

9. I samband med besiktningen installeras en vattenmätare under förutsättning att fastigheten har en vattenmätarkonsol med kontrollerbart återströmningsskydd monterad. Om besiktningen blir godkänd släpps även vattentillförseln på. Fastighetsägaren bokar tid för besiktning, installation av vattenmätare och vattenpåsläpp hos kommunens medborgarkontor KomIn, telefon 0302-52 10 00.

Vatten under byggtiden

Vatten under byggtiden, så kallat byggvatten, ingår i anläggningsavgiften för villor. För flerfamiljshus, småindustri och dylikt betalas en avgift per lägenhet enligt gällande VA-taxa. Fastighetsägaren är skyldig se till att återströmningsskydd är installerat vid inkoppling för byggvatten.

Återströmningsskydd

Fastighetsägaren är enligt Boverkets byggregler (BBR) skyldig att se till att återströmningsskydd monteras på röret efter vattenmätarkonsolen för att förhindra återströmning av förorenat vatten på inkommande vattenledning. Vattenmätarkonsolen ska vara kontrollerbar. Har du swimmingpool, eller egen verksamhet, krävs en annan klass på återströmningsskyddet, se standarden SS-EN 1717. Är du osäker på om återströmningsskydd är installerat, kontakta en rörläggare/VVS-firma. Vid installation och byte av vattenmätare sätter kommunen alltid in ett återströmningsskydd.

Fullmakt för VA-ansökan

Om du som fastighetsägare vill överlåta din VA-ansökan till privatperson eller entreprenör, ska du lämna in en fullmakt för VA-ansökan. Blanketten finns under Ladda hem nedan.

Förfrågan om anslutningsavgift

Ibland är det tidigt i byggprocessen och du kanske ännu inte vet om du ska ansluta dig till enbart spillvatten eller till fler nyttigheter. Om du ändå vill veta veta eventuell anläggningskostnad kan du lämna in en Förfrågan om anslutningsavgift. Blankett för detta ändamål kan hämtas under Ladda hem nedan.

Attefallshus

Ett attefallshus rymmer 25 kvm och innehåller vardagsrum/kök, wc, dusch och sovloft. Inom kommunalt verksamhetsområde kan attefallshus anslutas till kommunalt VA via befintlig förbindelsepunkt. Kostnaden för anslutning blir mellan 32 640 kr och 65 280 kr beroende på hur stor tomtytan är. Bäst är att ansluta till vatten och avlopp med avläsning via vattenmätare. Väljer man att endast ansluta till avlopp krävs ett nytt abonnemang vilket leder till högre kostnad.

Under Ladda hem nedan kan du läsa en broschyr med tre alternativa lösningar till vatten och avlopp för attefallshus. Välj ett av dessa alternativ till din VA-ansökan Bostad som du också kan ladda ner här.