Fettavskiljare

Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga stopp i avloppsledningar.

Varför krävs fettavskiljare?

Spillvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När spillvattnet kyls ner i ledningarna bildar fettet klumpar på insidan av rören och kan orsaka stopp. Skadorna kan bli betydande med källaröversvämningar och utsläpp av orenat vatten som följd. Det kan betyda stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.

Fettavlagringar bildar också svavelväte, en illaluktande och giftig gas som ger frätskador på vatten- och avloppsledningar och som dessutom utgör en hälsorisk. För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering. Se Göteborg Kretslopp och vattens riktlinjer för installation av fettavskiljare under rubriken "Mer information".

 Vilka verksamheter ska ha fettavskiljare?

  1. Bageri/konditori
  2. Café
  3. Catering
  4. Charkuteri
  5. Friteringsanläggning
  6. Grill- och gatukök
  7. Hamburgerbar
  8. Livsmedelsbutik med bageri, grill eller chark
  9. Livsmedelsindustri
10. Personalmatsal — mer än 200 sittplatser
11. Pizzeria
12. Restaurang
13. Rökeri
14. Salladsbar
15. Storkök

Tillstånd

Ta kontakt med kommunens VA-enhet för information om typgodkända fettavskiljare som ska användas. Fettavskiljare godkänns av VA-enheten, tillsammans med uppgifter om dimensionerat flöde och antal serveringsplatser. Vid ny- eller tillbyggnad av livsmedelslokal görs en anmälan till Bygglovsenheten.

Dimensioneringsregler

Fettavskiljaren ska dimensioneras enligt standarden SS-EN 1825-2. För beräkning, se "Dimensionering av fettavskiljare" under rubriken "Mer information".

Kontroll och tömning

Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel. Tömning ska ske minst en gång per år enligt avfallsföreskrifterna. Ett vanligt intervall för tömning är en gång per månad (Europastandard). När entreprenören tömmer, görs en bedömning om det nuvarande intervallet är tillräckligt för att säkerställa avskiljarens funktion.

Vid tömning ska avskiljaren tömmas, tvättas och återfyllas. Abonnemang för tömning ska tecknas med kommunens renhållningsentreprenör.

Fettavskiljare saknas

Befintliga verksamheter som berörs av dessa regler, men som inte har fettavskiljare, ska senast sex kalendermånader efter skriftlig begäran från VA-enheten, installera en fettavskiljare.

Återvinning

Frityrolja, stekfett och inläggningsoljor får inte hällas i avloppet även om fettavskiljare finns. Fettet ska samlas upp och återvinnas av ackrediterat återvinningsföretag eller tas omhand på annat lämpligt sätt, så som rötning med biogasproduktion.