Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Dagvattenanläggningar i Lerums kommun

När nya bostadsområden, parker och torg planeras försöker kommunen i möjligaste mån begränsa andelen hårdgjord yta, alltså asfalterade eller stenlagda ytor. Detta för att dagvattnet, regnvattnet, ska kunna rinna av på ett så naturligt sätt som möjligt. För att ta hand om dagvattnet har Lerums kommun anlagt flera dagvattendammar och en så kallad raingarden.

Dagvattendammar i Lerums kommun

Dagvattendammarna hjälper till att avlasta dagvattenledningar, bäckar och sjöar genom att mellanlagra vattnet. Dammarna rengör också det vatten som passerar, istället för att det leds orenat ut i närmsta dike eller sjö. Vattnet renas genom att partiklar sjunker till botten, och att växter tar upp näringsämnen. Tillsammans skapas en naturlig reningsprocess.

I Lerums kommun finner du dammarna i Ricklehöjden, Norra Hallsås, Bygrindsvägen, Lilla Bråta och Aspen station. Dammarna är tänkta att vara ett fint inslag för området där de är anlagda. Men de är inte till för att bada i, eftersom vattnet kan vara förorenat och att badandet förstör dammens funktion.

Hur dammarna sköts 

I Lerums kommun finns ett femtontal dammar som sköts av kommunen. Skötseln innebär att träd, sly och vass tas bort i och runt dammen. Dessutom tas sediment, bottenpartiklar, bort vid behov. Dammar kan antingen vara fyllda eller så kan de få torka ut under torrperioder.

Säkerhet vid dammar

Dammarna utformas så risken för olyckor är så liten som möjligt. Sluttningarna till dammarna är vanligtvis flacka. Genom att undvika stängsel runt dammen får barn tillgång till vattnet, och det blir därmed inte ett område som barnen utestängs från i sin boendemiljö.

Lek vid dagvattendammarna kräver vuxennärvaro för små barn. För de lite äldre behövs riskmedvetenhet, vattenvana och simkunnighet. Lek vid dagvattendammar under uppsikt av vuxna kan ge barn nya kunskaper, glädje och utveckling i form av riskträning och självkännedom. 

Under vintertid kan dammen frysa till is, men isen kan vara tunn nära in- och utlopp. Lämna därför aldrig barn utan uppsikt. 

RaingardenRaingardenRaingarden vid parkeringshuset i LerumFoto av: Lerums kommun

Vid parkeringshuset i Lerum centrum ligger en så kallad raingarden, som är en bädd av växter. Växtbädden släpper igenom regnvatten som kommer från de angränsande hårdgjorda ytorna, och därifrån leds vattnet vidare till kommunens dagvattennät. 

Raingarden har samma fördröjande, filtrerande och renande effekt som dagvattendammar.

Raingarden utanför parkeringshuset var klar 2017.