Ska du dränera om?

Dränering ska anslutas till dagvattenledning eller tas omhand lokalt inom fastigheten.

Många äldre hus har sin dränering och i vissa fall även stuprör, anslutna till sin spillvattenservis, vilket inte längre är tillåtet.

Du kan kontakta kommunen för rådgivning om du ska dränera om.

Tänk på att:

  • Dagvatten och dränering får inte vara anslutet till spillvattenledning. Spillvatten är det smutsiga vattnet som kommer från toalett, dusch, disk, bad och tvätt. 
  • Det kan finnas ekonomiskt bidrag att söka hos kommunen för att åtgärda felaktiga anslutningar. Se broschyr Dagvattenseparering nedan. Kontakta kommunen innan en åtgärd påbörjas.
  • Allt dag- och dränvatten ska gå till en uppsamlingsbrunn med sandfång innan det ansluts till kommunal dagvattenledning eller tas omhand lokalt inom fastigheten. Detta regleras även i Boverkets byggregler (BBR).
  • Dränering får inte anslutas till en ledning som kan dämma, alltså stoppa upp. Dräneringen kan därför behöva pumpas för att uppfylla dessa regler. Även detta regleras i Boverkets byggregler (BBR).
  • Fastighetsägaren har ansvar för sina servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Livslängden är normalt 40-50 år. Det kan löna sig att byta ut dessa ledningar samtidigt som man lägger om dräneringen.
  • Alla åtgärder i förbindelsepunkt ska besiktigas av kommunen innan schakten återfylls.