Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hantering av dagvatten vid din fastighet

Dagvatten är regn- och smältvatten från till exempel hustak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor, även dräneringsvatten räknas som dagvatten. För att det inte ska bli översvämning leds dagvattnet bort genom stuprännor och gatubrunnar. Som fastighetsägare kan du ta hand om ditt dagvatten på din egen fastighet, om förutsättningarna finns. Att ta hand om dagvatten på egen fastighet kan också kallas för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD.

Dagvattenhantering på egen fastighet innebär att man infiltrerar vattnet, alltså låter vattnet långsamt sjunka ner i marken i stället för att det snabbt rinner via ett rör till närmaste vattendrag. Snabba vattenflöden stör vattendragens ekologiska balans.

Fördelarna med lokalt omhändertagande av dagvatten är:

  • Minskad mekanisk påverkan på vattendrag på grund av snabba ojämna flöden från ledningar.
  • Minskad risk för källaröversvämningar jämfört med ledningssystem med snabba och ojämna flöden.
  • Minskad belastning av föroreningar på vattendrag.
  • Det är bättre att använda regnvatten än dricksvatten för bevattning.

Föroreningar som till exempel partiklar från biltrafik, spolas med dagvattnet från vägar och parkeringsytor när det regnar. Naturmark har den bästa möjligheten för infiltration, därefter kommer gräsytor och grusytor. Hårdgjorda ytor som tak, stenläggning eller asfalterade ytor har störst negativ påverkan på dagvattenflödet eftersom inget vatten infiltreras på dessa ytor.

Förutsättningar för att själv omhänderta dagvattnet på tomt

Förutsättningen för att lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, ska kunna tillämpas är att marken är lämplig för infiltration. Grundvattennivån måste vara låg nog för att inte påverka infiltrationsmagasinet. Det går inte att infiltrera vatten i till exempel lera, då den normalt redan är mättad på vatten.

För att ta reda på om marken på din fastighet är lämplig för infiltration kan du göra en provgrop. Ta ett jordprov och lämna in det till ett laboratorium för siktanalys. Du kan också göra en enkel kontroll av grundvattennivån genom att en regnfri natt låta gropen stå öppen. Om det bildas en vattenpöl i gropen, har du ett riktvärde på hur högt grundvattennivån ligger på din tomt.

Har man mindre bra förutsättningar för infiltration inom fastigheten kan man ofta ändå fördröja vattnet genom att till exempel anlägga en LOD-lösning med bräddledning, till exempelvis en kommunal dagvattenledning eller ett dike. Denna lösning kallas fördröjningsmagasin. Observera att dagvatten inte får avledas till vägdiken, som är avsedda för vägens funktion.

I det fall det inte finns kommunala dagvattenledningar kan huvudmannen för vatten och avlopp, lokala planbestämmelser eller bygglovet ändå reglera om och vart en bräddning får leda ut ifrån fastigheten.

Stuprörsutkastare

En enkel LOD-lösning för takvattnet är en vanlig stuprörsutkastare. Detta förutsätter att det finns en lutning på tomten bort från huset. Det går också att förbättra förutsättningarna genom att lägga en ränna av speciella plattor cirka 2 meter ut från stuprörsutkastaren med en tät duk under.

Markens lutning ska vara minst 15 centimeter på 3 meter bort från huset. Det är lämpligt att ersätta minst 15 centimeter av det översta jordlagret med sandblandad matjord. Vid rännans slut kan man fylla en grop med singel eller makadam. Observera att med denna lösning måste dräneringen tas om hand på annat sätt.

Infiltrationsmagasin

Ett vanligt infiltrationsmagasin, stenkista eller hålrumsmagasin, kan anläggas inom fastigheten om marken har tillräcklig infiltrationsförmåga. Hur stort infiltrationsmagasinet behöver vara beror på hur mycket vatten marken runt omkring kan svälja och hur stor yta som ska avvattnas.

Det är viktigt att tänka på att lägga infiltrationsmagasinet på tillräckligt stort avstånd och djup för att vattnet inte ska kunna skada byggnader på varken den egna fastigheten eller grannens. Grundvattnet får inte tränga upp i magasinet. Plantera inte träd och annan växtlighet vars rötter kan skada ledningar eller magasin.