Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ska du dränera om?

Dränering ska anslutas till dagvattenledning eller tas omhand lokalt inom fastigheten.

Många äldre hus har sin dränering och i vissa fall även stuprör, anslutna till sin spillvattenservis, vilket inte längre är tillåtet. 

Du kan kontakta kommunen för rådgivning om du ska dränera om.

Tänk på att:

  • Dagvatten och dränering får inte vara anslutet till spillvattenledning. Spillvatten är det smutsiga vattnet som kommer från toalett, dusch, disk, bad och tvätt. 
  • Det kan finnas ekonomiskt bidrag att söka hos kommunen för att åtgärda felaktiga anslutningar. Se broschyr Dagvattenseparering nedan. Kontakta kommunen innan en åtgärd påbörjas.
  • Allt dag- och dränvatten ska gå till en uppsamlingsbrunn med sandfång innan det ansluts till kommunal dagvattenledning eller tas omhand lokalt inom fastigheten. Detta regleras även i Boverkets byggregler (BBR).
  • Dränering får inte anslutas till en ledning som kan dämma, alltså stoppa upp. Dräneringen kan därför behöva pumpas för att uppfylla dessa regler. Även detta regleras i Boverkets byggregler (BBR).
  • Fastighetsägaren har ansvar för sina servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Livslängden är normalt 40-50 år. Det kan löna sig att byta ut dessa ledningar samtidigt som man lägger om dräneringen.
  • Alla åtgärder i förbindelsepunkt ska besiktigas av kommunen innan schakten återfylls.