Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

VA-taxa och bestämmelser

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter som tas ut enligt Kommunfullmäktige fastställd VA-taxa. Övriga delar av kommunens verksamhet, med undantag av avfallshanteringen, finansieras med skattemedel.

Den taxa som tas ut för VA-verksamheten ska användas att finansiera verksamheten. Taxepengar får inte användas av andra verksamheter inom kommunen än den verksamhet som taxan avser. VA-taxan ska täcka kostnader som VA-verksamheten har för att producera och distribuera dricksvatten. transportera och rena avloppsvatten samt ta hand om och leda bort dagvatten.

Anläggningsavgift

Vid en fastighets anslutning till kommunalt VA betalar fastighetsägaren en anslutningsavgift, så kallad anläggningsavgift. Detta är ett engångsbelopp. Anläggningsavgiftens storlek beror på om det är en bostadsfastighet eller så kallad annan fastighet, till exempel större industri. Vidare beror avgiftens storlek på fastighetens yta samt antalet förbindelsepunkter och vilket av funktionerna dricksvatten, spillvatten eller dagvatten som ansluts.

Brukningsavgift

Anslutna fastigheter betalar en årlig brukningsavgift. Brukningsavgiften utgörs av en fast grundavgift och en rörlig avgift baserad på vattenförbrukningen. Vattenförbrukningen mäts med hjälp av vattenmätare, vilken är kommunens egendom. Alla övriga VA-installationer från förbindelsepunkt (vid tomtgränsen) till vattenkranen inne i huset ligger på fastighetsägarens ansvar. Den fasta avgiftens storlek varierar med storlek på vattenmätare samt om fastigheten är en bostadsfastighet eller ”annan fastighet”.

För att läsa taxan i helhet se Ladda hem längst ner på sidan. Där finns även informationsbroschyren Broschyr om VA-taxan som också beskriver hur taxan är uppbyggd och vad avgifterna används till. 

ABVA och Vattentjänstlagen

Utöver VA-taxan regleras bestämmelser rörande VA-verksamheten i kommunens Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster (ABVA) samt Vattentjänstlagen, se länk nedan.