Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vanliga frågor

Vanliga frågor om vatten och avlopp

 

1. Är vattnet mjukt eller hårt?

Vi har mjukt vatten i Lerums kommun, 2-3°dH. Dosera därför disk- och tvättmedel sparsamt.

2. Vad kostar det att koppla in kommunalt vatten och avlopp?

Det beror på fastighetens tomtstorlek, om det är en villa, flerbostadshus eller industri och om dagvatten ska tas omhand lokalt eller kommunalt. För mer information kontakta VA-enheten, Teknisk service, på telefon 0302-52 10 00 eller e-post va@lerum.se.

3. Hur ansluter jag till kommunalt vatten och avlopp?

Läs under Mer information nedan eller kontakta VA-enheten, Teknisk service, på telefon 0302-52 10 00 eller e-post va@lerum.se.

4. Kostar det något att ansluta ett attefallshus till kommunalt vatten och avlopp?

Inom kommunalt verksamhetsområde kan attefallshus anslutas till kommunalt VA via befintlig förbindelsepunkt. Kostnaden blir mellan 27 000 kr och 54 000 kr beroende på hur stor tomtytan är. Bäst är att ansluta till vatten och avlopp med avläsning via vattenmätare. Väljer man att endast ansluta till avlopp krävs ett nytt abonnemang vilket leder till högre kostnad.

Under Mer information nedan finns en länk till vår broschyr med tre alternativa lösningar för att koppla in vatten och avlopp till attefallshuset. Ett av dessa alternativ ska anges när ni sänder in er VA-ansökan Bostad som finns att ladda ner på samma sida.

5. Jag ska flytta, hur gör jag då med mitt vattenabonnemang?

Kontakta Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 för slutavläsning av vattenmätaren.

6. Vad gör jag om jag har stopp i avloppet?

Om felet är inom fastigheten kontaktas en rörläggare/VVS-firma. Fastighetsägaren får själv bekosta åtgärder i samband med avloppsstopp inom den egna fastigheten. Misstänker du att felet ligger på kommunens del, utanför förbindelsepunkt, gör du en felanmälan. Länk till felanmälan finns under Mer information nedan. Du kan även felanmäla via mobilappen "Felanmälan Lerum". 

7. Vad gör jag om det är stopp i en rännstensbrunn i gatan?

Du kan göra en felanmälan via länk under Mer information nedan. Du kan även felanmäla via mobilappen "Felanmälan Lerum". 

8. Jag har dåligt vattentryck, vad beror det på?

Kolla om silar/filter i kranar eller liknande är igensatta och rensa dessa om så är fallet. Dåligt vattentryck kan bero på en läcka på kommunens ledning eller på fastighetens ledningar. Kolla om någon granne har samma problem, då är det troligt att felet är på kommunens ledning. Gör då en felanmälan. Länk till felanmälan finns under Mer information nedan.

9. Jag misstänker en vattenläcka på min fastighet, vad gör jag?

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken, är läckan ofta svår att upptäcka och om läckan ligger före vattenmätaren, registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den! Susar det vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen. Även om det vatten som runnit bort inte kan mätas när läckan ligger före mätaren, ska läckan repareras snarast. Annars riskerar du att drabbas av en vattenskada. Fastighetsägaren har ansvaret för att åtgärda fel på vattenmätare och ledningar samt VA-anordningar på fastighetens sida om förbindelsepunkten (vanligtvis vid tomtgränsen).

10. Jag har inget vatten, vad beror det på?

Avsaknad av vatten kan bero på många saker; läcka, planerat underhållsarbete på ledningsnätet, frusna ledningar, driftfel eller strömbortfall vid vattenverk, tryckstegringsstationer eller reservoarer samt att kommunen stängt av vattnet på grund av obetalda VA-räkningar (föregås alltid av informationsbrev). Vid planerade underhållsarbeten på kommunens ledningsnätet informeras berörda kommuninvånare innan arbetena påbörjas, via sms eller lapp i brevlådan. Vid läckor försöker kommunen informera berörda fastigheter via sms, men kan ibland vara tvungna att prioritera att laga själva läckan. Vid större läckor informeras kommuninvånarna via kommunens hemsida och Facebooksida. Om fastighetens ledningar har frusit är det fastighetsägarens ansvar att tina dem. Om du inte hittar felet inne på din fastighet görs en felanmälan till kommunen. Länk till felanmälan finns under Mer information nedan. Du kan även felanmäla via mobilappen "Felanmälan Lerum". 

11. Vad gör jag om vattnet är missfärgat eller grumligt?

Spola kallvatten under 10-15 minuter. Missfärgning (brunt eller svart vatten) kan bero på underhållsspolningar på ledningsnätet eller flödesändringar på ledningsnätet. Grått/mjölkigt vatten beror ofta på luft i ledningen. Om felen inte avhjälps med spolning görs en felanmälan till kommunen. Länk till felanmälan finns under Mer information nedan. Du kan även felanmäla via mobilappen "Felanmälan Lerum". 

12. Vad gör jag om vattnet är grönt?

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta ska synas.

13. Vad gör jag om vattnet har dålig smak?

Spola kallvatten under 10-15 minuter. Om vattnet fortfarande smakar dåligt kan du göra en felanmälan via länken under Mer information nedan. Du kan även felanmäla via mobilappen "Felanmälan Lerum". 

14. Vad ska jag tänka på om jag ska dränera om mitt hus?

Läs under Mer information nedan eller kontakta  VA-enheten, Teknisk service, på telefon 0302-52 10 00 eller e-post va@lerum.se

15. Vad ska jag tänka på om jag ska utföra arbeten på mina servisledningar?

Innan du påbörjar arbeten med servisledningen för dricksvatten måste servisventilen i förbindelsepunkten stängas. Observera att det är endast kommunens personal som får röra servisventilen i förbindelsepunkten. Kontakta VA-enheten, Teknisk service, på telefon 0302-52 10 00 eller e-post va@lerum.se för mer information.

16. Får jag installera golvbrunn i mitt garage?

Miljöenheten rekommenderar normalt sett inte att golvbrunn installeras i villagarage. Kontakta Miljöenheten på telefon 0302-52 10 00 eller e-post miljoenheten@lerum.se för mer information.

17. Hur gör jag om jag vill tömma min utomhuspool på vatten? 

Vatten från bassänger innehåller ofta höga halter klor som inte får komma ut i miljön eftersom det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara klororganiska ämnen som kan skada djur som lever i vatten. Vatten som innehåller klor ska därför alltid avkloreras innan bassängen töms. Det är viktigt att tänka på hur du tömmer din pool för att undvika förorening av naturen, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar. 

  • Börja med att avklorera ditt poolvatten. Avklorering betyder att du antingen låter vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas eller att du tillsätter kemikalier i vattnet. Kemikalierna finns att köpa i butiker för bassängtillbehör. 

  • Led långsamt ut vattnet genom en tunn slang, till exempel genom att använda hävertmetoden. Låt vattnet i första hand rinna ut på din gräsmatta. Genom att använda en tunn slang kan tömningen få ta flera dagar och vattnet hinner infiltrera ner i marken. 

  • Om det finns enskilda vattentäkter i närheten bör du tömma din pool så långt bort från dessa som möjligt. 

  • Som en sista utväg ska du tömma ditt avklorerade vatten ut till dagvattennätet.