Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vattenmätare

I de fastigheter som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet finns en vattenmätare. Det är denna mätare som visar hur mycket vatten som förbrukas.

Självavläsning av vattenmätare (ej fjärravläst)

Under sista kvartalet varje år skickar VA-enheten ut ett självavläsningskort. På kortet fyller du i mätarställningen och rapporterar in det via självavläsningskortet, internet eller telefon. Du kan själv gå in via e-tjänst och rapportera din mätarställning när som helst under året. Tryck på ikonen E-tjänst Rapportera din mätarställning. Rapporteringen ligger till grund för din faktura. 

Har du läst av mätarställningen rätt?

Ta en extra titt på din vattenmätare för att vara säker på att du har angett rätt mätarställning. Läs av de svarta siffrorna eller siffrorna i det svarta fältet på vattenmätaren. 

Om din årsförbrukning har ökat eller minskat med mer än 30 procent så får du upp en varning. Den är till för att göra dig uppmärksam på att du har förbrukat mer eller mindre än beräknat utifrån din nuvarande årsförbrukning.

Fjärravlästa vattenmätare

VA-enheten har under 2020 börjat installera vattenmätare för fjärravläsning. Målet är att alla fastigheter med kommunalt VA ska ha en digital vattenmätare framöver.

För de fastigheter som har fått en fjärravläst vattenmätare installerad betyder det att den inte längre behöver läsas av manuellt. Du som fastighetsägare behöver inte skicka in några årsavläsningar. Det sker nu automatiskt.

Observera att du fortfarande behöver läsa av och lämna in en flyttavläsning av vattnet vid ägarbyte.

Funktion fjärravlästa vattenmätare

En fjärravläst vattenmätare fungerar lite annorlunda jämfört med en vanlig traditionell mätare. Med en fjärravläst vattenmätare får du en mer exakt mätning av din förbrukning av vatten då den mäter vattenflödet med ultraljudsteknik. Mätaren har låg felmarginal, stor noggrannhet och är optimerad för låga startflöden. Den bibehåller samma exakta precision genom hela sin livslängd. 

Mätare har inbyggd akustisk läckagedetektering. Det gör det möjligt för mätaren att detektera möjliga läckage innan mätaren i de angränsande servisledningarna och distributionsnätet.

Bestämmelser vattenmätare

Alla vattenmätare regleras och kontrolleras av Swedac som är en statlig myndighet för kvalitet och säkerhet. I deras föreskrifter regleras både hur och i vilket intervall avläsningar och mätarbyten ska ske. 

All hantering av vattenmätare sköts av kommunen. 

Kommunens ansvar

Vi på VA-verksamheten ansvarar för att vattenmätaren byts ut enligt Swedacs föreskrifter och att mätaren fungerar korrekt. Vi fakturerar din vattenförbrukning.

Byte av vattenmätare

Vattenmätare i hushåll ska enligt lag bytas ut senast vart tionde år. Det gäller mätare som har en kapacitet upp till 2,5 kubikmeter/timme. Större fastigheter som har en större vattenmätare får sin mätare utbytt vart femte år. Att byta vattenmätare är ett rättvisekrav så att betalning sker mot det värde som mätaren i drift visar. Samtliga mätare som byts ut skickas till ackrediterad verkstad för att kontrollera att de håller normen för mätnoggrannhet.

Brev sänds ut till fastighetsägaren när det är dags för vattenmätarbyte. Kontakta Lerums kundcenter, KomIn, på telefon 0302-52 10 00 vid frågor.

I samband med att en ny vattenmätare monteras, sätts en backventil in för att skydda kommunens ledningsnät mot återströmmande vatten. Vatten från det kommunala ledningsnätet är klassat som ett livsmedel och lyder under Livsmedelslagen.

Ditt ansvar

Som fastighetsägare äger och ansvarar du för mätarkonsollen med avstängningsventiler, rör och kopplingar före och efter vattenmätaren ända ut till anslutningspunkten i gatan. Du ska därför med jämna mellanrum kontrollera och motionera dina avstängningskranar.

Som fastighetsägare ansvarar du även för att vattenmätaren är placerad på ett sådant ställe som är lättåtkomlig för VA-verksamhetens driftpersonal vid exempelvis avläsning och mätarbyte. Platsen ska vara fri från skräp innan ett mätarbyte eller avläsning. Du har också ett ansvar att den sitter frostsäkert så att den inte fryser sönder.

Fastighetsägaren har ansvaret för att åtgärda fel på vattenmätare och ledningar samt VA-anordningar på fastighetens sida om förbindelsepunkten (vanligtvis vid tomtgränsen). Observera att vattenmätaren endast får tas ned och sättas upp av VA-enhetens personal. Ring Lerums kundcenter, KomIn, på telefon 0302-52 10 00 för att boka tid.

Viktig information om hur du kontrollerar avstängningskranarna, vilka konsoler som är godkända, vilka som inte är det och vattenmätarens placering hittar du via länken vattenmätarkonsol och avstängningsventiler. 

Vattenmätarkonsol och avstängningsventiler

Ha vattenmätaren under uppsikt

Som fastighetsägare är du ansvarig över att ha koll på din mätare vad gäller förbrukning och för att upptäcka eventuella läckage.

Har mätaren stannat ska detta direkt anmälas till VA-enheten så att det inte uppstår någon oklarhet i faktureringen.

Ta som rutin att ibland göra en koll på mätaren när alla kranar i huset är avstängda. Är alla kranar och ventiler i huset stängda ska det lilla centrumhjulet i vattenmätaren stå still, om inte så läcker det från någon ledning i huset. På en digital vattenmätare är det siffrorna som ska stå still. Det kan vara allt från en toalett som står och rinner till en mindre dold läcka eller ett större läckage.

Det som bara är några droppar då och då blir med tiden stora och dyra vattenmängder. Exempel på vilka mängder en liten läcka kan orsaka:

  • ett hål i storlek av en penna läcker 60 liter per minut, vilket blir 31.500 kubikmeter per år.
  • ett hål i storlek av en synål läcker 0,6 liter per minut, vilket blir 315 kubikmeter per år.

1 kubikmeter är 1 000 liter (m3 = kubikmeter).

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten. Om vattnet rinner ut i marken, är läckan ofta svår att upptäcka och om läckan ligger före vattenmätaren, registreras heller inte någon ökning i förbrukningen.

Gör det till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den! Susar det vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen.

Även om det vatten som runnit bort inte kan mätas när läckan ligger före mätaren, ska läckan repareras snarast. Annars riskerar du att drabbas av en vattenskada. Om du inte åtgärdar läckan kan kommunen stänga av vattnet till din fastigheten.