Verksamhetsområde

För att kunna koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst.

De fastigheter som ligger inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp är kommunen skyldig att förse med vatten och avlopp, som fastighetsägaren sedan är skyldig att betala för. De fastigheter som ligger utanför ett verksamhetsområde för vatten och avlopp har kommunen ingen skyldighet att förse med vatten och avlopp. Det innebär att dessa fastigheter måste inrätta egna anläggningar för vatten och avlopp.

I Lerums kommun finns två typer av verksamhetsområden:

•  Områden som har kommunal vattenförsörjning och bortledning av spillvatten, men där dagvatten ska tas omhand lokalt inom fastigheten (LOD).

•  Områden som har kommunal vattenförsörjning och bortledning av spillvatten och dagvatten.