Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ny VA-taxa 2021

Nu blir VA-taxan mer rättvis. Från och med den 1 januari 2021 gör Lerums kommun en omfördelning av avgifterna och inför två nya avgifter för dagvatten. Målet är en mer rättvis fördelning av taxan genom att du som VA-kund betalar för de tjänster som du utnyttjar.

För de flesta kunder innebär förändringarna i VA-taxan ingen större förändring i den totala VA-taxan. En del betalar mer, andra mindre men det blir en rättvisare fördelning genom att du betalar för de tjänster som du använder.

De fastigheter som berörs mest är de som har stora ytor; främst tillhör de företag och föreningar. Information skickas till de mest berörda kunderna under december, när uppgifterna i systemet är uppdaterade.  

Ändringar i VA-taxan

VA-taxan består av en rörlig avgift, baserad på förbrukad mängd vatten, samt en årlig fast avgift. Efter årsskiftet sänker vi den rörliga avgiften och höjer den fasta avgiften. Avgiften ska närma sig kostnaderna. 

Det blir även en omfördelning av avgifterna. Vi sänker avgiften för spillvattnet och höjer avgiften för dagvattnet.

De senaste åren har dagvattnets miljöpåverkan och bidrag vid klimatförändringar varit i fokus i hela samhället. Det har inneburit en förändring i VA-verksamhetens arbete med dagvatten och av kostnaderna.

I samband med omfördelningen av avgifterna kommer vi även att börja ta ut avgift för att ta hand om och leda bort dagvatten från gator och allmänna platsmarker. Det blir en mer rättvis fördelning och avgiften läggs på dem som har nytta av tjänsterna.

Nya dagvattenavgifter:

  • Dagvatten gata är en avgift för att ta hand om och leda bort dagvatten från lokalgator och parker. Dagvatten gata betalas av de fastigheter som ligger i anslutning till lokalgator och parker. De som bor i området har även nytta av det allmänna dagvattensystemet.   
  • Dagvatten allmän platsmark är en avgift för att ta hand om och leda bort dagvatten från kommunala huvudvägar, parkeringar samt Trafikverkets huvudvägar. Dagvatten allmän platsmark betalas av den som ställer i ordning och sköter ytorna, det vill säga kommunen och Trafikverket.

Grunden är att avgiften ska motsvara kostnaden. Syftet med den reviderade taxan är inte att öka intäkterna för kommunen, utan att fördela intäkterna på annat och mer rättvist sätt.

Den nya taxan är en anpassning mot branschorganisationen Svenskt vattens standard.

Kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft när protokollet är justerat, anslaget och överklagande tiden gått ut. 

Dagvatten

Dagvatten är till exempel regnvatten och vatten från snösmältning som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor. Dagvattnet leds bort via ledningsnät som kräver underhåll. I vissa områden renas dagvattnet innan det rinner ut i vattendragen.

Fördelning avgifter VA-taxa

Bilden visar dagens fördelning av avgifter och kostnader. Omfördelningen i den nya taxan innebär att avgifterna för respektive tjänst kommer att motsvara kostnaderna.

fordelning_vataxa21.jpg

Exempel – kostnad för typhus

Tabell beskriver skillnader i årsavgifter för typhus A och typhus B i nuvarande och föreslagen VA-taxa.

 
 
                                              Befintliga avgifter       Förslag         Avvikelse
Typhus A villa ansluten till
vatten, spill, dagvatten
fastighet och dagvatten gata
                                                               9 325         9 256                 -69

Typhus A villa ansluten till
vatten, spill och dagvatten gata 
                                                               9 325         8 275             -1 050

Typhus A villa ansluten till
vatten och spill
                                                               8 305         7 294             -1 011
 
 
Typhus B flerfamiljshus ansluten till
vatten, spill, dagvatten fastighet
och dagvatten gata
                                                             83 779       77 057             -6 722

Typhus B flerfamiljshus ansluten till
vatten, spill och dagvatten gata 
                                                             83 779       76 185             -7 594

Typhus B flerfamiljshus ansluten till 
till vatten och spill
                                                            83 000        75 313             -7 688
 

Vanliga frågor och svar om dagvatten

Vad är dagvatten?

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast handlar det om vatten från tomtytor, gräsmattor, ytor som hustak, vägar, parkeringsplatser och parker. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is och leds till närmaste anläggning för dagvattenrening eller till närmaste vattendrag.

Varför betalar vi för dagvatten?

Dagvattnet leds bort via ledningsnät som kräver underhåll och det är det du betalar för. Inom vissa områden renas dagvattnet innan det rinner ut i vattendragen.

Hur förändras dagvattenavgiften i den nya VA-taxan?

I den nya VA-taxan delas dagvattenavgiften in i tre delar, dagvatten fastighet, dagvatten gata och dagvatten allmän platsmark. De nya avgifterna, dagvatten gata och dagvatten för allmän platsmark, införs för att få en rättvisare avgiftsfördelning, kunderna ska betala för de tjänster de har tillgång till. De nya avgifterna harmoniserar med rättspraxis och införs nu även av många andra kommuner.

Varför inför Lerums kommun nya avgifter för dagvatten?

Kommunens dagvattenkostnader har ökat senaste åren; bland annat i samband med åtgärder för att förebygga klimatrelaterade konsekvenser.

Dagvattenavgiften blir generellt högre, men spillvattenavgiften blir lägre. Detta för att få en rättvisare avgiftsfördelning. Man ska bara betala för det som man har nytta av.

Vad innebär de nya dagvattenavgifterna?

Dagvatten fastighet betalar fastighetsägare om de är anslutna med ledning till kommunens dagvattensystem. Det är en avgift för att ta hand om dagvattnet och leda bort det från fastighetens takrännor, stuprör och dräneringsrör.

Dagvatten gata är en avgift för att ta hand om dagvattnet och leda bort det från lokalgator och parker. Avgiften betalas av fastigheter som ligger i anslutning och har mest nytta av lokalgator och parker.

Dagvatten allmän platsmark är en avgift för att ta hand om och leda bort dagvatttnet från kommunala huvudvägar, parkeringar samt Trafikverkets huvudvägar. Avgiften betalas av kommunen och Trafikverket.

Vilka fastigheter kommer att betala för dagvattenavgift gata?

Alla fastigheter som ligger i områden där kommunen tar hand om och leder bort dagvatten kommer att få betala dagvattenavgift gata. Detta oavsett om fastigheten är anslutet via rör eller inte.

Hur beräknas avgiften för dagvatten gata?

För villatomt beräknas den utifrån schablon, fastigheter med 1-2 familjshus betalar samma avgift.

För övriga baseras avgiften på fastighetens storlek. Ju större yta, desto högre avgift. Vi hämtar tomtarealen från fastighetsregistret.

Varför har jag avgift för dagvatten gata, men inte för dagvatten fastighet?

I vissa områden finns inget dagvattensystem utbyggt för dagvatten fastighet.

Fastighetsägare kan ändå vara avgiftsskyldiga för dagvatten gata, då de anses dra nytta av allmän dagvattenhantering som är ordnad i närområdet.

Kommer jag att betala mer i VA-avgift efter årsskiftet?

De som påverkas mest har fastigheter med stora ytor. Främst är det företag och föreningar.

Information skickas till de mest berörda under december, när uppgifterna i systemet är uppdaterade.