Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

VA-taxa, avgifter och bestämmelser

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter som tas ut enligt Kommunfullmäktige fastställd VA-taxa. VA-taxan består av en anslutningsavgift och en brukningsavgift.

Den taxa som tas ut för VA-verksamheten ska användas att finansiera verksamheten. VA-taxan ska täcka kostnader som VA-verksamheten har för att producera och distribuera dricksvatten, transportera och rena avloppsvatten samt ta hand om och leda bort dagvatten.

Taxepengar får inte användas av andra verksamheter inom kommunen än den verksamhet som taxan avser. Övriga delar av kommunens verksamhet, med undantag av avfallshanteringen, finansieras med skattemedel. 

Anslutnings- eller anläggningsavgift

Vid en fastighets anslutning till kommunalt VA betalar fastighetsägaren en anslutningsavgift, så kallad anläggningsavgift. Detta är ett engångsbelopp. Anslutningsavgiften ger dig tillgång till den allmänna VA-anläggningen. Genom avgiften betalar du för de antal hus som ska anslutas, tomtytan och förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är gränsen för den privata installationen och den allmänna VA-anläggningen.

Exempel: Anslutningsavgiften för en villa med en tomtstorlek på 1000 m² som ansluter sig till dricksvatten och spill- och dagvattenavlopp blir 203 350 kronor enligt beräkning gjord på VA-taxan 2021.

Anslutningsavgiften har en begränsningsregel. Regeln innebär att avgifterna för tomtytan inte kan vara större än de sammanlagda avgifterna för:

 1. upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkt för dricksvatten,
  spill- och dagvattenavlopp
 2. ledningarna som förbinder fastigheten med huvudledningarna
 3. bostadsenhet(erna) och komplementbyggnader (exempelvis garage).

Brukningsavgift

Anslutna fastigheter betalar en årlig brukningsavgift. Brukningsavgiften är indelad i en fast avgift och en rörlig del som är baserad på din vattenförbrukning.

Den fasta avgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Ett hushåll har vanligtvis Qn 2,5. Det innebär att mätaren släpper igenom 2,5 kubikmeter vatten per timme.

Vattenförbrukningen mäts med hjälp av vattenmätare, vilken är kommunens egendom. Alla övriga VA-installationer från förbindelsepunkt (vid tomtgränsen) till vattenkranen inne i huset ligger på fastighetsägarens ansvar. 

Exempel: Den fasta avgiften för ett hushåll är 2438 kronor och delas upp på 12 månader och den rörliga baseras på din förbrukning på 32,40 kronor per kubikmeter, enligt VA-taxan 2021.

När du får din räkning - kontrollera den uppskattade mätarställningen mot den verkliga mätarställningen. Läs mer om vattenmätare via länken under Mer information.

Exempel på extra åtaganden som har avgift

 • När fastighetsägaren begär kontroll eller undersökning av vattenmätaren.
 • När sönderfrusen eller skadad vattenmätare behöver bytas.
 • När strypbricka i vattenmätaren behöver monteras eller nedmonteras.
 • Vid avstängning eller påsläpp av vattentillförsel. 
 • När VA-enhetens personal vid avtalad tid gör förgävesbesök.
 • Om en åtgärd sker utanför ordinarie arbetstid medför det en högre avgift.

Vad används VA-taxan till?

 • Att du får kvalitetssäkrat dricksvatten levererat direkt hem till din kran. I det ingår drift, övervakning och underhåll av våra vattenverk, kvalitetskontroll av vattnet (både före och efter behandling i vattenverken) och underhåll av vattenledningsnätet.
 • Att avloppsvattnet leds bort och renas. I det ingår underhåll av avloppsledningsnätet, drift, övervakning och underhåll av avloppsverken. Det ingår också kontroll av att vattnet som släpps ut från avloppsverken håller godkänd kvalitet.
 • Att dagvatten (regn - och smältvatten) leds bort och tas om hand från gator och andra hårdgjorda ytor.
 • Att personal alltid är i beredskap för att hantera problem med VA-försörjningen under kvällar och helger.
 • Att administrera bland annat fakturering, ekonomi, planering, rapportering till kontrollmyndigheter.
 • Att tillhandahålla kundtjänst och informationsmaterial, med mera.

ABVA och Vattentjänstlagen

Utöver VA-taxan regleras bestämmelser rörande VA-verksamheten i kommunens Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster (ABVA) samt Vattentjänstlagen, se länk under Ladda hem.

Ny VA-taxa 2021

Nu blir VA-taxan mer rättvis. I VA-taxan för 2021 gör Lerums kommun en omfördelning av avgifterna och inför två nya avgifter för dagvatten. Målet är en mer rättvis fördelning av taxan genom att du som VA-kund betalar för de tjänster som du utnyttjar.

För de flesta kunder innebär förändringarna i VA-taxan ingen större förändring i den totala VA-taxan. En del betalar mer, andra mindre men det blir en rättvisare fördelning genom att du betalar för de tjänster som du använder.

De fastigheter som berörs mest är de som har stora ytor; främst tillhör de företag och föreningar. 

Ändringar i VA-taxan

VA-taxan består av en rörlig avgift, baserad på förbrukad mängd vatten, samt en årlig fast avgift. Efter årsskiftet sänker vi den rörliga avgiften och höjer den fasta avgiften. Avgiften ska närma sig kostnaderna. 

Det blir även en omfördelning av avgifterna. Vi sänker avgiften för spillvattnet och höjer avgiften för dagvattnet.

De senaste åren har dagvattnets miljöpåverkan och bidrag vid klimatförändringar varit i fokus i hela samhället. Det har inneburit en förändring i VA-verksamhetens arbete med dagvatten och av kostnaderna.

I samband med omfördelningen av avgifterna kommer vi även att börja ta ut avgift för att ta hand om och leda bort dagvatten från gator och allmänna platsmarker. Det blir en mer rättvis fördelning och avgiften läggs på dem som har nytta av tjänsterna.

Nya dagvattenavgifter:

 • Dagvatten gata är en avgift för att ta hand om och leda bort dagvatten från lokalgator och parker. Dagvatten gata betalas av de fastigheter som ligger i anslutning till lokalgator och parker. De som bor i området har även nytta av det allmänna dagvattensystemet.   
 • Dagvatten allmän platsmark är en avgift för att ta hand om och leda bort dagvatten från kommunala huvudvägar, parkeringar samt Trafikverkets huvudvägar. Dagvatten allmän platsmark betalas av den som ställer i ordning och sköter ytorna, det vill säga kommunen och Trafikverket.

Grunden är att avgiften ska motsvara kostnaden. Syftet med den reviderade taxan är inte att öka intäkterna för kommunen, utan att fördela intäkterna på annat och mer rättvist sätt.

Den nya taxan är en anpassning mot branschorganisationen Svenskt vattens standard.

Kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft när protokollet är justerat, anslaget och överklagande tiden gått ut. 

Dagvatten

Dagvatten är till exempel regnvatten och vatten från snösmältning som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor. Dagvattnet leds bort via ledningsnät som kräver underhåll. I vissa områden renas dagvattnet innan det rinner ut i vattendragen.

Fördelning avgifter VA-taxa

Bilden visar dagens fördelning av avgifter och kostnader. Omfördelningen i den nya taxan innebär att avgifterna för respektive tjänst kommer att motsvara kostnaderna.

fordelning VA-taxa.JPG

Exempel – kostnad för typhus

Tabell beskriver skillnader i årsavgifter för typhus A och typhus B i nuvarande och föreslagen VA-taxa.

 
 
                                              Befintliga avgifter       Förslag         Avvikelse
Typhus A villa ansluten till
vatten, spill, dagvatten
fastighet och dagvatten gata
                                                               9 325         9 256                 -69

Typhus A villa ansluten till
vatten, spill och dagvatten gata 
                                                               9 325         8 275             -1 050

Typhus A villa ansluten till
vatten och spill
                                                               8 305         7 294             -1 011
 
 
Typhus B flerfamiljshus ansluten till
vatten, spill, dagvatten fastighet
och dagvatten gata
                                                             83 779       77 057             -6 722

Typhus B flerfamiljshus ansluten till
vatten, spill och dagvatten gata 
                                                             83 779       76 185             -7 594

Typhus B flerfamiljshus ansluten till 
till vatten och spill
                                                            83 000        75 313             -7 688
 

Vanliga frågor och svar om dagvatten

Vad är dagvatten?

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast handlar det om vatten från tomtytor, gräsmattor, ytor som hustak, vägar, parkeringsplatser och parker. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is och leds till närmaste anläggning för dagvattenrening eller till närmaste vattendrag.

Varför betalar vi för dagvatten?

Dagvattnet leds bort via ledningsnät som kräver underhåll och det är det du betalar för. Inom vissa områden renas dagvattnet innan det rinner ut i vattendragen.

Hur förändras dagvattenavgiften i den nya VA-taxan?

I den nya VA-taxan delas dagvattenavgiften in i tre delar, dagvatten fastighet, dagvatten gata och dagvatten allmän platsmark. De nya avgifterna, dagvatten gata och dagvatten för allmän platsmark, införs för att få en rättvisare avgiftsfördelning, kunderna ska betala för de tjänster de har tillgång till. De nya avgifterna harmoniserar med rättspraxis och införs nu även av många andra kommuner.

Varför inför Lerums kommun nya avgifter för dagvatten?

Kommunens dagvattenkostnader har ökat senaste åren; bland annat i samband med åtgärder för att förebygga klimatrelaterade konsekvenser.

Dagvattenavgiften blir generellt högre, men spillvattenavgiften blir lägre. Detta för att få en rättvisare avgiftsfördelning. Man ska bara betala för det som man har nytta av.

Vad innebär de nya dagvattenavgifterna?

Dagvatten fastighet betalar fastighetsägare om de är anslutna med ledning till kommunens dagvattensystem. Det är en avgift för att ta hand om dagvattnet och leda bort det från fastighetens takrännor, stuprör och dräneringsrör.

Dagvatten gata är en avgift för att ta hand om dagvattnet och leda bort det från lokalgator och parker. Avgiften betalas av fastigheter som ligger i anslutning och har mest nytta av lokalgator och parker.

Dagvatten allmän platsmark är en avgift för att ta hand om och leda bort dagvatttnet från kommunala huvudvägar, parkeringar samt Trafikverkets huvudvägar. Avgiften betalas av kommunen och Trafikverket.

Vilka fastigheter kommer att betala för dagvattenavgift gata?

Alla fastigheter som ligger i områden där kommunen tar hand om och leder bort dagvatten kommer att få betala dagvattenavgift gata. Detta oavsett om fastigheten är anslutet via rör eller inte.

Hur beräknas avgiften för dagvatten gata?

För villatomt beräknas den utifrån schablon, fastigheter med 1-2 familjshus betalar samma avgift.

För övriga baseras avgiften på fastighetens storlek. Ju större yta, desto högre avgift. Vi hämtar tomtarealen från fastighetsregistret.

Varför har jag avgift för dagvatten gata, men inte för dagvatten fastighet?

I vissa områden finns inget dagvattensystem utbyggt för dagvatten fastighet.

Fastighetsägare kan ändå vara avgiftsskyldiga för dagvatten gata, då de anses dra nytta av allmän dagvattenhantering som är ordnad i närområdet.

Kommer jag att betala mer i VA-avgift?

De som påverkas mest har fastigheter med stora ytor. Främst är det företag och föreningar.

Varför betalar jag avgift för dagvatten fastighet, villa?

Dagvattenavgift för fastigheter med 1-2 familjshus beräknas utifrån schablon. På fakturan benämnd dagvattenfastighet, villa eller dagvatten gata, villa.

Avgiften för dagvatten för en del fastigheter med samfälld mark har tidigare beräknats genom att ytan för alla tillhörande fastigheter och den samfällda marken först lagts ihop; sedan har fastigheterna delat på avgiften för den totala ytan. Nu betalar varje fastighet enligt schablon för fastigheter med 1-2 familjshus.