Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från hårda ytor som vägar, parkeringsplatser, tak med mera.

Lokalt eller kommunalt omhändertagande

Dagvatten kan antingen tas omhand lokalt på den fastighet där dagvattnet uppkommit, så kallat Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD) eller efter beviljad ansökan till VA-enheten ledas bort via kommunala dagvattenledningar. Kommunala dagvattenledningar mynnar oftast ut direkt i närmaste vattendrag, men de kan också leda till en konstgjord damm eller liknande. Dagvattnet och dräneringsvattnet ska inte gå till reningsverket och får därför inte heller ledas till en spillvattenledning.

Föroreningar

Dagvatten kan innehålla föroreningar av varierande halter och sammansättning beroende på varifrån dagvattnet kommer. Generellt brukar dagvatten från industriområden och vägar vara mest förorenat. En annan källa som inte ska underskattas, är tvätt av bilar på gatan. Det är inte tillåtet att tvätta bilen så att tvättvattnet rinner ut i dagvattenledningen. Föroreningarna kan utgöras av bland annat oljeföreningar, tungmetaller och växtnäringsämnen. Vilka ämnen och vilka mängder som hamnar i dagvattnet, beror till största delen på den verksamhet som finns i området. Dagvatten kan ibland innehålla så mycket föroreningar att det behöver renas innan det släpps ut till vattendrag eller dagvattenledning. Bygglovskrav kan ställas på rening av dagvatten, det kan ingå som bestämmelse i detaljplan eller ställas av kommunens Miljöenhet i samband med tillsyn eller anmälningsärenden.

Dräneringsvatten

Dränering är till för att avvattna marken, främst runt byggnader. Dräneringsvatten ska tas om hand på samma sätt som dagvatten, se länk nedan under Mer information för tips och råd. Dräneringsvatten ska inte avledas till kommunens spillvattennät.

Dagvattensepareringsbidrag

Fastighetsägare kan i vissa fall få ett så kallat dagvattensepareringsbidrag för att anlägga separata ledningar för spillvatten och dagvatten. Fastighetsägaren är ansvarig för att samtliga VA-installationer är korrekt utförda och i gott skick. Har du haft källaröversvämning eller planerar att dränera om, kontakta kommunen för rådgivning.

Tänk på att…

  • Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattennätet.
  • God marklutning från huset är en förutsättning för att dagvattnet ska kunna transporteras bort från huset. Stuprör ska antingen ha utkastare eller vara anslutna till en dagvattenbrunn (uppsamlingsbrunn) med sandfång, som i sin tur är ansluten till den kommunala dagvattenledningen eller en lokal lösning för dagvatten inom fastigheten (LOD-lösning).
  • Dränering och spygatter får inte anslutas under dämningsnivån för dagvattenledningen.
  • Tvätta inte bilen på gatan så att tvättvattnet rinner ut i dagvattnet.